Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Про головного редактора

Колеснік Олена Олександрівна — директор Національного інституту раку, завідувач науково-дослідного відділення абдомінальної онкології, доктор медичних наук, хірург-онколог вищої категорії, член Українського наукового товариства онкологів — 1989, Європейського товариства з медичної онкології (ESMO) — 1997, Європейського товариства з хірургічної онкології (ESSO) –— 2000, Європейської асоціації дослідників раку (EACR) — 2004, Європейського товариства колопроктологів (ESCP) — 2011, Міжнародної асоціації хірургів, гастроентерологів та онкологів (IASGO) — 2013, член правління Національної асоціації онкологів України (НАОУ), голова Української спілки онкохірургів (USSO).

Дипломи та ліцензії: диплом з відзнакою ЗВ № 805401 (1983), спеціальність «Лікувальна справа», сертифікат № 404/84 (1983), спеціальність «Хірургія»; сертифікат № 999 (1989), спеціальність «Онкологія»; сертифікат (1990), спеціальність «Онкохірургія»; диплом кандидата медичних наук KД № 069519 (1992); диплом доктора медичних наук ДД № 004607 (2005); сертифікат Azienda Ospedaliera di Padova University (Італія) (2001), спеціалізація «Хірургія»; сертифікат Saint-Pierre University Hospital (Бельгія) (2013), спеціалізація «Лапароскопія».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне та комбіноване лікування пухлин органів шлунково-кишкового тракту, експерт з проблем лікування колоректального раку та гастроінтестинальних пухлин.

Наявність науково-практичних публікацій: наукові праці — 343, винаходи, патенти — 24, монографії — 4.

Участь у міжнародних клінічних дослідженнях: співдослідник — 10, головний дослідник — 8.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: брала участь у більш ніж 100 наукових конференціях із міжнародною участю, в тому числі й закордонних.

Наявність нагород, грамот, премій: 2008 — Грамота АМН України; 2009 — почесне звання «Заслужений лікар України»; 2010 — почесний диплом Ospedale «M. Scarlato» Scafati, Італія; 2013 — Грамота МОЗ України; 2013 — Ingeborg Horhager Prize, Австрія; 2016 — Державна премія України в галузі науки і техніки.

Контактна інформація: вул. Ломоносова, 33/43, Київ, Україна, 03022; тел.: +38(044)259-01-86; тел./факс: +38(044)259-01-76; e-mail: eakolesnik@ukr.net

Olena O. Kolesnik, Director of the National Cancer Institute, Head of the Research Department of Abdominal Oncology, Doctor of Medical Sciences, high grade surgical oncologist, member of the Ukrainian Society of Oncology— 1989, European Society for Medical Oncology (ESMO) — 1997 , European Society of Surgical Oncology (ESSO) — 2000, European Association for Cancer Researchers (EACR) —2004, European Society of Coloproctology (ESCP) — 2011, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) — 2013, Board Member of the National Association of Ukrainian Oncologists (NAOU), Head of Ukrainian Society of Surgical Oncology (USSO)

Certificates and licenses: Graduated with honors ЗВ № 805401 (1983), specialty «General Medicine»; Certificate №404/84 (1983), specialty «Surgery»; Certificate № 999 (1989), specialty «Oncology»; Certificate (1990), specialty «Oncosurgery»; Diploma Ph.D. KД №069519 (1992); Diploma M.D. ДД №004607 (2005); Certificate Azienda Ospedaliera diPadova University (Italy) (2001), specialty «Surgery»; Certificate Saint-Pierre University Hospital (Belgium) (2013), specialty «Laparoscopy».

The main directions of scientific and practical research:surgical and combined treatmentof the gastrointestinal tumors, an expert on the problems of the treatment of colorectal cancer and gastrointestinal tumors.

The presence of scientific publications:scientific papers — 343, inventions, patents — 24, monograph — 4.

Participation in international clinical trials: co-investigator — 10, principal investigator — 8.

Participation in conferences, seminars, symposia: participated in more than 100 conferences with international participation.

Availability awards, certificates, prizes:2008 — Diploma of Medical Sciences of Ukraine; 2009 — The honorary title «Honored Doctor of Ukraine»; 2010 — Diploma Ospedale «M. Scarlato» Scafati, Italy; 2013 — Diploma of Medical Sciences of Ukraine; 2013 — Ingeborg Horhager Prize, Austria; 2016 — State Prize of Ukraine in the field of science and technology.

Сontact information: Lomonosov str., 33/43, Kyiv, Ukraine, 03022; phone +38(044)259-01-86; phone/fax: +38(044)259-01-76; e-mail: eakolesnik@ukr.net