Institution :   Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Transabdominal ultrasound colonography in the diagnosis of colon polyps
Authors: Shcherbina O.V. Koval O.V. Zhaivoronok M.M. Т. 13, № 1 (49)
Transabdominal ultrasonography in the diagnosis of colon cancer
Authors: Koval O.V. Shcherbina O.V. Т. 12, № 3-4 (47-48)