Author :   Abolmasov E.I.

Leiomyoma of urinary bladder (case from practice)
Authors: Nadirashvili M.A. Abolmasov E.I. Kharchenko V.V. Seryogin V.V.... №5 (1) 2012 / Review: 1