Author :   Ostafiichuk V.V.

A case of metachromic and synchronous secondary melanoma of the skin
Authors: Korovin S.I. Dyedkov S.A. Ostafiichuk V.V. Kolmykova A.V. Т. 13, № 2 (50)