Number Т. 11, № 1-2 (41-42)

Keyword :   endometrial hyperplastic processes

Endometrial hyperplastic processes in patients with malignant ovarian tumors
Authors: Tkalya J. Vorobyova L.I. Svintsitsky V.S. Tsip N.P.... №1(21) 2016 / Review: 1637