Keyword :   metabolic syndrome

The effectiveness of the use of metformin in breast cancer patients with metabolic syndrome
Authors: Lyubota R.V. Cheshuk V.Ye. Vereshchako R.I. Zotov O.S.... №2(22) 2016
Features of the follow invasive breast cancer in patients with metabolic syndrome
Authors: Schepotin I.B. Zotov A.S. Lyubota I.I. Lyubota R.V. №1 (1) 2011