Keyword :   metastasis

Neck lymph node metastasis from unknown primary lesion
Authors: Halay O.O. Bilynskyi B.T. Bondarenko S.G. Duda O.R.... Т. 13, № 2 (50)