Number Т. 11, № 1-2 (41-42)

Keyword :   refractory neuroblastoma

The effectiveness of treatment refractory neyroblastoma in children
Authors: Nikolaevа O.V. Klymnyuk G.I. Pavlik S.V. Shida E.V.... №5 (1) 2012 / Review: 505
The effectiveness of treatment refractory neyroblastoma in children
Authors: Izhovskyy O.J. Ozhyhanov O.A. Luzan T.O. Stezka M.O.... Дата: 2011-11-23 / Review: 1