Author :   Adzhyhytova L.V.

Molecular-genetic characteristics of patients with multiple myeloma in Ukraine
Authors: Kostyukova N.I. Rossokha Z.I. Pilipenko G.V. Yermolytskaya I.P.... №1(9) 2013 / Review: 5