Number Т. 9, № 4 (36) 2019

Author :   Dumanskiy Yu.V.

Comparison of life quality of patients with locally advanced breast cancer forms after chemotherapy in system and endolymphatic regimens
Authors: Dumanskiy Yu.V. Bondar O.V. Tkachenko O.I. Stolyarchuk E.A.... Т. 8, № 3 (31) 2018 / Review: 1
Prognostication of short-term results in gastrectomy for gastric cancer
Authors: Bondar G.V. Dumanskiy Yu.V. Lyah Yu.Ye. Guryanov V.G.... №3(11) 2013 / Review: 1