Author :   Guryanov V.G.

Cytological objectified differential diagnostics of mesothelioma and reactive serositis
Authors: Marinenko S.V. Bolgova L.S. Marinenko N.I. Makhortova M.G.... Т. 8, № 2 (30) 2018 / Review: 1
The prognostic value of functional parameters of PET-CT in the primary mediastinal large B-cell lymphoma
Authors: Kryachok I. Stepanishyna Y.A. Kmetyuk Y.V. Guryanov V.G. №3(27) 2017 / Review: 6
Prognostication of short-term results in gastrectomy for gastric cancer
Authors: Bondar G.V. Dumanskyi Yu.V. Lyah Yu.Ye. Guryanov V.G.... №3(11) 2013 / Review: 5