Number Т. 9, № 4 (36) 2019

Author :   Lyah Yu.Ye.

Prognostication of short-term results in gastrectomy for gastric cancer
Authors: Bondar G.V. Dumanskiy Yu.V. Lyah Yu.Ye. Guryanov V.G.... №3(11) 2013 / Review: 1