Keyword :   bisphosphonates

Bisphosphonates in treatment of patients with bone sarcomas
Authors: Kovalchuk P.A. Korovin S.I. Diedkov A.G. Volkov I.B.... №2(10) 2013
Bisphosphonates and their role in treatment of bone system tumors (review)
Authors: Kovalchuk P.A. Diedkov A.G. Boychuk S.I. Volkov I.B. №7 (3) 2012