Keyword :   бульвТараса Шевченка

Prognostic value of androgen receptor expression in breast cancer cells
Authors: Lyubota R.V. Vereshchako R.I. Cheshuk V.Ye. Anikusko N.F.... №1(17) 2015