Keyword :   quality assurance

Radiation therapy of the XXI century
Authors: Ivankova V.S. Stoliarova O.Yu. Baranovska L.M. Khrulenko T.V.... Т. 8, № 2 (30) 2018 / Review: 16696