Number Т. 10, № 3-4 (39-40)

Keyword :   uterine serous papillary carcinoma.

Endometrial intraepithelial carcinoma as early form of the uterine serous papillary carcinoma
Authors: Zakhartseva L. Vorobyova L.I. Svintsitsky V.S. Kropelnytskyi V. №2 (2) 2011 / Review: 2