Номер Т. 9, № 3 (35) 2019

Про видання

About the journal

Scientific-practical journal

Print ISSN 2410-792

online ISSN 2663-466X

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X

Founded: 2011

Published quarterly

Founders: Publishing House MORION LLC

National Cancer Institute

Certificate of State Registration КВ 17428-6178Р of 01.02.2011

Languages of the publication: Ukrainian, English, Russian

Status of the publication: national

Thematic scope: publication of original and review papers on theoretical and clinical oncology

Journal is included in the List of scientific specialized editions of Ukraine (medicine). The order of the Ministry of Education and Science of Ukraine оf 16.05.2016 № 515, The order of the Ministry of Education and Science of Ukraine f 15.01.2018 № 32
Journal is indexed in The reference database Index Copernicus International, Ulrichsweb , «Ukrainika naukova», located on the platform «Scientific Periodicals of Ukraine» in the VI Vernadsky National Library of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine; Google Scholar, VINITI RAS

Про журнал

Тип видання: науково-практичний журнал

Print ISSN 2410-792

online ISSN 2663-466X

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X

Видається з 2011 року

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник ТОВ «Моріон» (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.)

Співзасновник: Національний інститут раку МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 17428-6178Р від 01.02.2011.

Статус видання: вітчизняне

Мови видання: українська, англійська і російська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології

Входить до Переліку наукових спеціалізованих видань України, затвердженого наказом МОН України від 16.05.2016 р. № 515, Наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32 (категорія «В»), у галузі медичних наук

Журнал індексується в Реферативній базі даних Index Copernicus International, Ulrichsweb, розміщений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, Google Scholar, ВІНІТІ РАН