Про видання

Тип видання: науково-практичний журнал

Print ISSN 2410-792

Online ISSN 2663-466X

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X

Видається з 2011 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник: ТОВ «Моріон» (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.)

Співзасновник: Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 17428-6178Р від 01.02.2011

Статус видання: вітчизняне

Мови видання: українська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Політика журналу: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології. «Клінічна онкологія» забезпечує відкритий доступ до всього опублікованому контенту. Всі рукописи, опубліковані в журналі, негайно і в повному обсязі стають доступні в Інтернеті.

Входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 (категорія «Б»), у галузі медичних наук

Журнал індексується в Реферативній базі даних Index Copernicus International, Ulrichsweb, розміщений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, Google Scholar

«Клінічна онкологія» — науковий журнал з відкритим доступом, що сліпо рецензується та виходить 4 рази на рік.

Основним науковим напрямком журналу є онкологія. Публікуються як оглядові статті, так і оригінальні, в тому числі тези конференцій.

Основними тематиками є епідеміологія, інструментальна, морфологічна та молекулярно-генетична діагностика, хірургічне та системне лікування і профілактика всіх видів злоякісних пухлин, у тому числі гематологічних захворювань.

Основна аудиторія — клінічні онкологи та хірурги-онкологи, а також спеціалісти суміжних спеціальностей.

Метою журналу є висвітлення наукових досягнень в галузі теоретичної та клінічної онкології.

Завдання:

  • поширення інформації про сучасні національні та світові наукові досягнення в сучасній онкології;
  • організація допомоги пацієнтам зі злоякісними пухлинами;
  • інформування про шляхи впровадження на практиці передового досвіду онкологічних закладів.