Номер Т. 9, № 4 (36) 2019

Про видання

Тип видання: науково-практичний журнал

Print ISSN 2410-792

online ISSN 2663-466X

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X

Видається з 2011 року

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник ТОВ «Моріон» (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 5490 від 22.08.2017 р.)

Співзасновник: Національний інститут раку МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 17428-6178Р від 01.02.2011.

Статус видання: вітчизняне

Мови видання: українська, англійська і російська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Політика журналу: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології. «Клінічна онкологія» забезпечує відкритий доступ до всього опублікованому контенту. Всі рукописи, опубліковані в журналі, негайно і в повному обсязі стають доступні в Інтернеті.

Входить до Переліку наукових спеціалізованих видань України, затвердженого наказом МОН України від 16.05.2016 р. № 515, Наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32 (категорія «В»), у галузі медичних наук

Журнал індексується в Реферативній базі даних Index Copernicus International, Ulrichsweb, розміщений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, Google Scholar, ВІНІТІ РАН

«Клінічна онкологія» — науковий журнал з відкритим доступом, що сліпо рецензується та виходить 4 рази на рік.

Основним науковим напрямком журналу є онкологія. Публікуються як оглядові статті, так і оригінальні, в тому числі тези конференцій.

Основними тематиками є епідеміологія, інструментальна, морфологічна та молекулярно-генетична діагностика, хірургічне та системне лікування і профілактика всіх видів злоякісних пухлин, у тому числі гематологічних захворювань.

Основна аудиторія — клінічні онкологи та хірурги-онкологи, а також спеціалісти суміжних спеціальностей.

Метою журналу є висвітлення наукових досягнень в галузі теоретичної та клінічної онкології.

Завдання:

  • поширення інформації про сучасні національні та світові наукові досягнення в сучасній онкології;
  • організація допомоги пацієнтам зі злоякісними пухлинами;
  • інформування про шляхи впровадження на практиці передового досвіду онкологічних закладів