Вимоги до авторів

У журнал «Клінічна онкологія» направляються оригінальні статті, огляди літератури, клінічні випадки, присвячені актуальним питанням клінічної онкології, які не були опубліковані раніше і не перебувають на розгляді до публікації в інших видавничих структурах. Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Подаючи текст, автор передає журналу право першої публікації цієї роботи за умови, що стаття приймається для публікації. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не реєструються. Журнал видається двома мовами: українською та англійською. Всі статті проходять обов’язкове рецензування профільними членами редакційної колегії та сліпе незалежне конфіденційне рецензування. Коментарі, пропоновані зовнішніми рецензентами, повертаються автору(-ам) для розгляду. Автори повинні зосередитися на точності, стислості і ясності у викладенні матеріалу та уникати тривалих вступів, повторення даних з таблиць і малюнків в тексті, дискусій, що виходять за рамки обговорюваної проблеми. У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст статей.Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини та не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи. Спрямовані до редакції роботи не повертаються. Після публікації всі авторські права належать редакції.

Рукопис може бути написаний українською або англійською мовою і повинен супроводжуватися 6–8 ключовими словами і резюме. Оригінальні та проблемні роботи повинні бути чітко структуровані та розбиті на секції із заголовками: резюме, вступ, об’єкт і методи дослідження, результати, обговорення, висновки, список використаної літератури.

Електронний рукопис надається з обов’язковою вказівкою використаного текстового редактора. Текст набирають в редакторі Microsoft Word гарнітурою Times New Roman, Arial 14 шрифт, без табуляції та переносів. Розмір листів 210×297 мм (формат А4). Інтервал між рядками — 1,5, поля — 3×1,5 см. Не слід розбивати статтю на окремі файли. Не рекомендується переносити слова в текстовому редакторі.

Усі позначення різних заходів, одиниці фізичних величин, результати клінічних та лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи (СІ), всі терміни повинні бути уніфіковані з урахуванням Міжнародної анатомічної та Міжнародної гістологічної номенклатур, назви захворювань — з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, лікарські засоби — з урахуванням Державної Фармакопеї (Х, ХI). Назви фірм і препаратів необхідно наводити в оригінальній транскрипції.

Титульна сторінка повинна включати назву роботи, повну назву організації(-й), де була виконана робота, прізвища та ініціали всіх авторів, повну адресу (номер телефону, факс та e-mail), поштовий індекс, абревіатури, перелічені в алфавітному порядку, і загальну кількість малюнків і таблиць. Титульна сторінка повинна бути окремою сторінкою, та її слід надсилати до редакції у вигляді скан-копії з підписами усіх авторів.

У резюме необхідно чітко відобразити мету (гіпотезу), об’єкт і методи дослідження, основні результати і висновки, викладені двома мовами (українською та англійською). Обсяг — не менше 1800 знаків.

Вступ. Коротко висвітлюються: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Мета статті (гіпотеза). Коротко і чітко формулюються мета або завдання дослідження.

Об’єкт і методи. Коротко, але чітко повинні бути описані дизайн дослідження і аналіз даних, таким чином, щоб інші дослідники могли відтворити результати роботи. У цьому розділі слід чітко і детально описати, яким чином відбиралися хворі для діагностики і проведення лікування (у тому числі контрольні групи), зокрема критерії відбору й виключення. В кінці розділу «Об’єкт і методи» виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому зазначається, якими методами обробки даних користувався автор. При описі структури дослідження і статистичних методів необхідно вказати, який статистичний пакет, які комп’ютерні програми, доступні для пересічного користувача, були використані при статистичній обробці результатів.

Результати та їх обговорення — виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Результати. Слід представляти в логічній послідовності в тексті, в таблицях і малюнках. У тексті не слід повторювати дані таблиць і малюнків, потрібно говорити тільки про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не тільки відносні (наприклад відсотки), а й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні методи були застосовані для їх аналізу.

Обговорення. Містить тільки інтерпретацію результатів, а не їх повторення. Слід виділити нові й важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або трактування цих даних, по можливості, зіставити їх з даними інших дослідників.

Висновки. Формулюються результати вирішення проблеми, лікування, зазначеної в заголовку, і цілі статті.

Таблиці (посилання і примітки до таблиць, підписи до малюнків поміщаються безпосередньо під ними) повинні бути розміщені на окремих сторінках та пронумеровані арабськими цифрами відповідно до їх згадування в тексті. Графіки і діаграми повинні бути представлені в форматі Excel, малюнки — як файли у форматі .tif або .jpg із роздільною здатністю 300 точок на дюйм (розмір малюнка по горизонталі не менше 90 мм), графіки, побудовані в програмі Statistica, — в PDF-форматі. Номери малюнків повинні відповідати порядку розміщення в тексті. Графіки та рисунки надсилати кожен окремим файлом у відповідному форматі, назва файлу — порядковий номер рисунка у тексті статті.

Список використаної літератури та цитування в тексті складаються відповідно до бібліографічного стилю «APA (American Psychological Association) style» (див. American Psychological Association. (2010). Publication manual of the AmericanPsychological Association (6-th ed.). Washington DC: Author.). Посилання виділяються в тексті цифрами в квадратних дужках. Нумерація посилань здійснюється в алфавітному порядку прізвищ авторів або за згадуванням у статті. Неопубліковані дані цитуються в тексті статті. Ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI) повинен бути вказаний на посиланні, якщо він доступний. В оригінальній статті допускається не більше 30 джерел, в огляді літератури — не більше 60. Приклади оформлення посилань вказані нижче.

Тип статті Приклади опису в списку літератури
  Author, A. A. = Автор, А. А.
Якщо є DOI Якщо є DOI Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва журналу, номер випуску, сторінки статті. doi: xxxx
Один автор Mellers, B.A. (2000). Choice and the relative pleasure ofconsequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910–924.doi: 10.1037//0033-2909.126.6.910
 Від двох до семи авторів Bechara, A.,Damasio, H., & Damasio A. R. (2000). Emotion,decision making and the orbitofrontal cortex. CerebralCortex, 10(3), 295–307.doi:10.1093/cercor/10.3.295
Більше восьми авторів Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.,Coatsworth,D., Lengua, L., …Griffin, W. A. (2000).An experimental evaluation oftheory-based mother andmother-child programs for children of divorce.Journalof Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 843–856.doi:10.1037//0022-006X.68.5.843
Якщо DOI відсутня, проте є on-line доступ до статті Вкажіть URL-адресу домашньої сторінки журналу Trankle, S.A., & Haw, J. (2009). Predicting Australian healthbehaviour fromhealth beliefs.Electronic Journal ofApplied Psychology, 5(2), 9–17. Retrieved fromhttp://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
Якщо DOI відсутня, проте стаття має друкований варіант Crowden, A. (2008). Professional boundaries andthe ethics ofdual and multiple overlapping relationships inpsychotherapy. MonashBioethics Review, 27(4),10–27.

Інформація щодо конфлікту інтересів. Автори повинні розкрити потенційні та явні конфлікти інтересів, пов’язані з рукописом. Наявність конфлікту інтересів одного або кількох авторів не є приводом для відмови в публікації статті. Виявлене редакцією приховування авторами потенційних або явних конфліктів інтересів може стати причиною відмови у розгляді та публікації рукопису.

Захист людини і тварин при проведенні наукового дослідження. Якщо в статті є описи експериментів за участю людини/людей, автори повинні вказати, чи проводилися вони відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального за експерименти за участю людини/людей (входить до складу установи або державного) і Гельсінкської декларації 1975 р. та її переглянутого варіанта 2000 р. У сумнівних випадках автори повинні представити обґрунтування їх підходів і доказ того, що експертна рада установи затвердила аспекти дослідження, які викликають сумніви.

При описі експериментів на тваринах автори повинні зазначити дотримання вимог «Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин» і правил установи утримання і використання лабораторних тварин.


Заява про видавничу етику та недобросовісну практику

У разі опису дослідження за участю пацієнтів автори зобов’язані зазначити, чи дотримувалися етичних положень локальної етичної комісії та Гельсінкської декларації 1975 року (перегляд 2008 року). Якщо залишаються сумніви щодо відповідності дослідження Гельсінкській декларації, автори зобов’язані це пояснити та навести докази схвалення локальною етичною комісією суперечливих аспектів дослідження.

До публікації приймаються лише матеріали досліджень, в яких пацієнти надали письмову інформовану згоду та наявне схвалення локальної етичної комісії (представлений під час завантаження публікації). Пацієнти мають право на приватність, яке не повинно порушуватися без підписання інформованої згоди. Ідентифікація будь-якої інформації, у тому числі імена, ініціали, номери лікарняних документів, не повинні наводитися у тексті статті та ілюстративних матеріалах, крім тих випадків, коли зазначена інформація є вкрай важливою з наукового погляду і пацієнт надав письмову згоду на її використання.

При проведенні досліджень на тваринах або тваринних тканинах автори мають отримати погодження від локальної етичної комісії та чітко дотримуватися локальних та національних настанов з догляду та використання лабораторних тварин. При завантаженні публікації автори мають надати інформацію щодо схвалення дослідження локальною етичною комісією.

У процесі співробітництва автори, рецензенти, видавництво та читачі наукових публікацій мають дотримуватися ввічливого та продуктивного спілкування.

Не допускаються навмисне присвоєння авторства та фальсифікація даних.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не мають використовуватися в особистих цілях або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Вся інформація та ідеї мають залишатися конфіденційними.

Автори несуть відповідальність за достовірність результатів наукових досліджень.

Співавторами статті мають бути вказані лише особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження.

Статті надсилати на e-mail: zhurbenko.nir@ukr.net
Рукописи статей надсилати на адресу: 03022, Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43