Рівень експресії Ki-67 як індикатор метастатичного ураження при нейроендокринних новоутвореннях легені

Читаєва Г.Є.

Резюме. Мета: визначити потенційну практичну цінність рівня експресії маркера Ki-67 як індикатора метастатичного ураження при нейроендокринних новоутвореннях (НЕН) легені. Об’єкт і методи дослідження. Проведено гістологічне та імуногістохімічне дослідження FFPE-блоків (біопсійний та операційний матеріал), отриманих від 113 пацієнтів з НЕН бронхо-легеневої локалізації. Рівень експресії Ki-67 за відсутності та за наявності регіонарних і віддалених метастазів оцінено за допомогою критерію Крускала — Уолліса з поправкою Холма — Бонферроні. ROC-криву використано для визначення «критичного» рівня експресії Ki-67 як критерію ймовірного поширеного метастатичного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН легені. Результати. Виявлено статистично значущий зв’язок між Ki-67 і наявністю регіонарних метастазів. Рівень експресії Ki-67 ≥18% можна вважати індикатором поширеного ураження лімфатичних вузлів (середостіння, голови та шиї, надключичних, пахвових та інших локалізацій) на момент встановлення діагнозу НЕН легені. Висновки. Рівень експресії Ki-67 ≥18% має викликати настороженість клініцистів, оскільки з високою ймовірністю може свідчити про наявність поширеного метастатичного ураження лімфатичних вузлів, що зазвичай є свідченням несприятливого прогнозу при НЕН легені.

Одержано 12.12.2022
Прийнято до друку 27.12.2022

DOI: 10.32471/clinicaloncology.2663-466X.47-3.29448

Вступ

Нейроендокринні новоутворення (НЕН) бронхо-легеневої локалізації — група гетерогенних, досить рідкісних пухлин (понад 27% у структурі НЕН різних локалізацій і близько 2% у структурі первинних пухлин легені), однак частота їх виявлення за останні 30 років хоч і повільно, але невпинно збільшується [1–3]. НЕН легені поділяють на 4 гістологічні підтипи: високодиференційований типовий карциноїд (typical carcinoid — TC); помірнодиференційований атиповий карциноїд (atypical carcinoid — AC); низькодиференційовані агресивні крупноклітинна (large cell neuroendocrine carcinoma — LCNEC) і дрібноклітинна (small cell lung cancer — SCLC) нейроендокринні карциноми (НЕК) [4]. Розподіл на високо- і помірнодиференційовані нейроендокринні пухлини легені та низькодиференційовані НЕК, що швидко прогресують, здійснюється з урахуванням мітотичної активності (мітотичний індекс, індекс проліферації Ki-67) і вогнищ некрозу (рис. 1).

Рис. 1. Критерії для діагностики НЕН бронхо-пульмональної локалізації (адаптовано за [4, 5])

Однак під час грейдінгу виникають певні труднощі, оскільки морфологічні характеристики різних типів НЕН легені частково «перекриваються», крім того, рутинна гістологічна (гематоксилін-еозин) діагностика низькодиференційованих НЕК значно ускладнена, тому для встановлення коректного діагнозу, у тому числі диференційного, обов’язковим є використання імуногістохімічного (ІГХ) дослідження. Ki-67 (крім маркерів нейроендокринного диференціювання) є ключовим параметром ІГХ дослідження при НЕН легені.

Основна діагностична роль Ki-67 полягає в розмежуванні карциноїдів і низькодиференційованих НЕК, особливо за умов недостатньої кількості матеріалу для дослідження (малі або crushed біопсії). Оцінка проліферативної активності за Ki-67 — набагато більш зручний і точний метод, ніж підрахунок мітозів, оскільки Ki-67 охоплює більшу частину мітотичного циклу (G1–S–G2-фази) і може «висвітити» проліферувальні клітини за відсутності фігур мітозу [6, 7]. Ki-67 є обов’язковим критерієм грейдінгу НЕН легені (оскільки саме ступінь диференціювання вважається основним прогностичним критерієм у хворих з НЕН бронхо-легеневої локалізації) [8, 9].

Останніми роками класифікація НЕН легені, особливо критерії грейдінгу, а також термінологія зазнали певних змін, що інколи зумовлює певні непорозуміння між патологами і клініцистами. Ki-67 з допоміжного діагностичного критерію став обов’язковим, базовим, але його рівні, за якими проводиться розмежування TC і AC, а також AC і низькодиференційованих НЕК легені також неодноразово змінювалися, що спричиняє неузгодженість результатів і так нечисленних досліджень. Однак Ki-67 залишається «золотим стандартом» діагностики, в тому числі диференційної, між різними гістологічними підтипами НЕН легені. Визначення рівня експресії Ki-67 — широко використовуваний і добре відтворюваний метод. У багатьох дослідженнях вивчають додаткову діагностичну і прогностичну цінність цього ІГХ-маркера [4, 7, 9].

Значну кількість аспектів клінічної поведінки нейроендокринних пухлин різної локалізації наразі вивчено недостатньо, зокрема, метастатичний патерн, але, за даними літератури, метастатичне ураження лімфатичних вузлів є несприятливим прогностичним чинником [10–14]. За даними різних досліджень, на момент встановлення діагнозу НЕН легені метастази наявні щонайменше у 36–43% пацієнтів [2, 15, 16]. І хоча TC і AC вважаються набагато менш агресивними, ніж НЕК легені, при них також виявляють регіонарні та віддалені метастази [17, 18].

Мета дослідження — визначити потенційну цінність рівня експресії маркера Ki-67 як індикатора метастатичного ураження на момент встановлення діагнозу НЕН легені.

Об’єкт і методи дослідження

Проведено ретроспективно-проспективне дослідження із залученням FFPE-блоків НЕН бронхо-легеневої локалізації, отриманих від 113 хворих (до призначення терапії), яких лікували в Київському міському клінічному онкологічному центрі в період 2010 –2020 рр.

Вік хворих — від 19 до 77 років, у середньому — 61,5±11,8 року. Співвідношення чоловіки:жінки — 4,13:1.

Дослідження проведено на матеріалі 36 резекцій і 77 біоп­сій, 42 (54,5%) з яких були дрібними. У всіх випадках проведено гістологічне та ІГХ-дослідження з використанням світлового мікроскопа Carl Zeiss® Primo Star з фотофіксацією. Результати досліджень було оцінено двома різними патологами. Для уточнення клінічного перебігу захворювання, знахідок під час комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії (наявність регіонарних і віддалених вогнищ метастатичного ураження тощо) використано дані записів у медичній документації пацієнтів.

Проведення дослідження погоджене з Комітетом з біоетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол від 18 січня 2019 р. № 118).

Зразки НЕН легені мали характерну органоїдну будову: «гнізда», «розетки», трабекули та експресували один або декілька нейроендокринних маркерів (ChrA, Syn або CD56).

Для визначення рівня експресії маркера Ki-67 використовували моноклональне антитіло анти Ki-67, клон MIB-1 (Dako, USA). Позитивною IГХ-реакцією на Ki-67 вважали ядерне забарвлення клітин пухлини. У кожному зразку досліджено 5 мікроскопічних полів при збільшенні ×200, у кожному з полів зору оцінювали 100 пухлинних клітин для визначення інтенсивності забарвлення та відсотка позитивних клітин.

Усі розрахунки здійснено за допомогою Microsoft Excel. Статистичний аналіз проведено з використанням Program EZR 1.35 (R statistical software version 3.4.3, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).

Під час проведення дослідження використані непараметричні методи статистики. Для визначення рівня експресії Ki-67 за відсутності та за наявності регіонарних і віддалених метастазів використано критерій Крускала — Уолліса з поправкою Холма — Бонферроні. ROC-криву застосовано для визначення цінності рівня експресії Ki-67 як індикатора ймовірного поширеного метастатичного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН легені.

Результати та їх обговорення

Рівень експресії Ki-67 у вибірці становив від 2 до 100%. Градація спостережень за Grade здійснена за рівнем експресії Ki-67 згідно з класифікацією BOOЗ, 2021 [5]: Ki-67 ≤5% — Grade 1 (TC), Ki-67 5–30% — Grade 2 (AC), Ki-67 30–100% — Grade 3 (LCNEC і SCLC).

На момент встановлення діагнозу НЕН легені регіонарні метастази виявлено у 74 (65,49%) хворих. При цьому ізольоване ураження перибронхіальних та інтрапульмональних лімфатичних вузлів відзначено лише у 2 (1,77%) випадках, ураження медіастінальних лімфатичних вузлів — у 45 (39,82%), лімфатичних вузлів голови та шиї, надключичних, пахвових і віддалених локалізацій — у 27 (23,89%); у 6 (5,31%) хворих встановлено попередній клінічний діагноз «лімфома». У 19 (16,81%) спостереженнях вибірки інформація про ураження лімфатичних вузлів відсутня.

У 43 (38,05%) пацієнтів виявлено віддалені метастази, майже у третині випадків (14 спостережень) вони були множинними.

Основні характеристики вибірки представлені в табл. 1.

Таблиця 1. Основні характеристики вибірки
Показник НЕН бронхо-легеневої локалізації (n=113)
Grade 1 Grade 2 Grade 3
TC AC LCNEC SCLC
Кількість спостережень, n (%) 9 (7,96) 40 (35,40) 20 (17,70) 44 (38,94)
Чоловіки/жінки 6/3 29/11 17/3 39/5
Вік хворих, років 56,8

ДІ 95%

(46,1–67,5)

53,4

ДІ 95%

(48,8–58,1)

62,7

ДІ 95%

(59,7–65,8)

63,2

ДІ 95%

(60,7–65,7)

Рівень експресії Ki-67, % 4,1

ДІ 95%

(3,3–4,9)

15,8

ДІ 95%

(14,1–17,4)

54,4

ДІ 95%

(45,5–63,2)

63,4

ДІ 95%

(58,5–68,2)

Приклади ІГХ-дослідження рівнів експресії Ki-67 наведені на рис. 2–5.

Рис. 2. Мікрофото. ІГХ. Рівень експресії Ki-67 — 25%, вогнищеве нерівномірне помірно інтенсивне ядерне забарвлення в тканині НЕН легені Grade 2, AC. Хворий П., 57 років; T4N2M1, стадія IVB (з ураженням лімфатичних вузлів середостіння, печінки, надниркової залози справа), ×200

Рис. 3. Мікрофото. ІГХ. Рівень експресії Ki-67 — 35%, вогнищеве, нерівномірне помірно інтенсивне ядерне забарвлення в тканині НЕН легені Grade 3, LCNEC. Хворий M., 70 років; T3N2M0, стадія IIIB (з ураженням лімфатичних вузлів середостіння), ×200

Рис. 4. Мікрофото. ІГХ. Рівень експресії Ki-67 — 65%, дифузне інтенсивне ядерне забарвлення в тканині НЕН легені Grade 3, SCLC. Хворий Ш., 63 роки, T4N2M0, стадія IIIB (ураження лімфатичних вузлів середостіння), ×200

Рис. 5. Мікрофото. ІГХ. Рівень експресії Ki-67 — 95%, дифузне інтенсивне ядерне забарвлення в тканині НЕН легені Grade 3, SCLC. Хворий Т., 51 рік; T4N3M1c, стадія IVB (з ураженням лімфатичних вузлів середостіння, надключичних і з віддаленими метастазами у контралатеральній легені, печінці, хребцях), ×200

Для перевірки приналежності вибірки до нормальної генеральної сукупності використано критерій Шапіро — Уїлка. Розподіл даних відрізнявся від нормального (p=0,117). Ми поєднали випадки за відсутності ураження лімфатичних вузлів та за ізольованого ураження перибронхіальних та інтрапульмональних лімфатичних вузлів у групу «мінімальні ураження» (N0). Під час обробки результатів дослідження використано методи непараметричної статистики (рис. 6, табл. 2, 3).

Рис. 6. Коробковий (box-plot) графік — розподіл ймовірностей рівнів експресії Ki-67 за наявності метастатичного ураження на момент встановлення діагнозу НЕН бронхо-легеневої локалізації: а: a0 — «мінімальні ураження»; а2 — ураження лімфатичних вузлів середостіння; а3 — ураження лімфатичних вузлів голови та шиї, надключичних, пахвових та інших локалізацій; б: a0 — відсутність віддалених метастазів; а1 — наявність поодиноких віддалених метастазів. Жирна лінія — медіана, обмежувачі вертикальних ліній — мінімальні і максимальні значення, коло — викид. Попарне порівняння груп пацієнтів за наявності регіонарних і віддалених метастазів та за їх відсутності за рівнем експресії Ki-67, здійснене за допомогою критерію Крускала — Уолліса з використанням поправки Холма — Бонферроні
Таблиця 2. Рівень експресії Ki-67 за відсутності та за наявності метастатичного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН бронхо-легеневої локалізації
Показник Кількість спостережень (n=94) р
22 (23,40%) 45 (47,87%) 27 (28,72%)
Ki-67, % Групи ураження лімфатичних вузлів, міжквартильний інтервал (QI–QIII)
N0 N2 N3
13,5

(8,0–30,0)2, 3

40,0

(20,0–57,5)0

55,0

(7,5–7,5)0

<0,005

Примітка. Група N0 — група «мінімальних уражень»; група N2 — ураження медіастінальних лімфатичних вузлів; група N3 — ураження лімфатичних вузлів голови та шиї, надключичних, пахвових і віддалених локалізацій. Виявлені статистично значущі відмінності між групами N0 і N2 (p=0,001), N0 і N3 (р=0,066); відмінності між групами N2 і N3 не були статистично значущими (р=0,117).

Таблиця 3. Рівень експресії Ki-67 за відсутності та за наявності віддалених метастазів на момент встановлення діагнозу НЕН бронхо-легеневої локалізації
Показник Кількість спостережень (n=113) р
70 (61,95%) 29 (25,66%) 14 (12,39%)
Ki-67, % Групи ураження лімфатичних вузлів, міжквартильний інтервал (QI–QIII)
M0 M1 M2
40,0

(15,0–65,0)

45,0

(25,0–60,0)

23,5

(15,0–46,75)

>0,005

Примітка. Група M0 — віддалені метастази відсутні; група M1 — наявні поодинокі віддалені метастази; група M2 — віддалені метастази множинних локалізацій. Відмінності рівнів експресії Ki-67 між групами M0 і M1 виявилися статистично значущими (р=0,0003), однак відмінності між групами M0 і M2 (р=0,451), M1 і M2 не були статистично значущими (р=0,278).

Для визначення рівня експресії Ki-67 як індикатора поширеного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН бронхо-легеневої локалізації використано ROC-криву. «Порогове значення» Ki-67 — 18%, 95% довірчий інтервал (ДІ) 15–51,9%. Рівень експресії Ki-67 ≥18% можна вважати індикатором ймовірного поширеного ураження лімфатичних вузлів (середостіння, голови та шиї, надключичних, пахвових та інших локалізацій). Ця модель визнана хорошою (AUC=0,75, специфічність методу — 70%, чутливість — 82,4%) (рис. 7).

Рис. 7. А — хороша ROC-крива (AUC=0,75): діагностична модель поширеного ураження лімфатичних вузлів залежно від рівня експресії Кі-67 на момент встановлення діагнозу НЕН бронхо-легеневої локалізації; б — чутливість і специфічність методики використання рівня експресії Кі-67 як індикатора поширеного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН легені (специфічність методу — 70%, чутливість — 82,4%)

НЕН бронхо-легеневої локалізації — досить рідкісні гетерогенні новоутворення, зі «стертими», неспецифічними клінічними проявами; незважаючи на досягнення сучасної медицини, зазвичай їх виявляють на поширеній стадії.

Дотепер серед лікарів і дослідників точаться дискусії щодо нюансів грейдінгу НЕН бронхо-легеневої локалізації, що мають неабияке клінічне і прогностичне значення. Класифікація НЕН легені зазнала кількох переглядів упродовж останніх 20 років і була остаточно відокремлена від класифікації НЕН шлунково-кишкового тракту; в останню її версію як обов’язковий, базовий, критерій включено рівень експресії Ki-67. Ki-67 вважається «золотим стандартом» діагностики в патоморфології, визначення його рівня є достовірнішим і набагато простішим, ніж підрахунок мітотичного індексу, добре відтворюваним і незамінним у разі оцінки малих біопсій (які становлять велику частку матеріалу при НЕН легені).

На сьогодні проведено чимало досліджень з метою визначення додаткової діагностичної та прогностичної цінності рівня експресії маркера Ki-67 у НЕН легені, проте їх результати нерідко є суперечливими через невелику вибірку, різні варіанти грейдінгу, використання різних методів дослідження. Додаткові неузгодженості зумовлені кількаразовими змінами термінології та рівнів експресії Ki-67 для розмежування TC і AC, та особливо AC і низькодиференційованих НЕК легені.

Одним з несприятливих прогностичних чинників при НЕН різних локалізацій є наявність і поширеність метастатичного ураження лімфатичних вузлів. Щонайменше у третини хворих на момент встановлення діагнозу НЕН легені наявні регіонарні метастази, і хоча TC і AC вважаються низько і помірно агресивними пухлинами, вони також здатні до метастазування.

За даними нашого дослідження, не виявлено статично значущого зв’язку між рівнем експресії Ki-67 та наявністю віддалених метастазів, що може бути зумовлене як невеликим розміром вибірки, так і тим, що навіть при TC (Ki ≤5%) у хворих виявляли як поодинокі (печінка), так і множинні (контра­латеральна легеня, головний мозок) віддалені метастази.

Однак рівень експресії Ki-67 при НЕН легені може бути використаний як індикатор імовірного ураження лімфатичних вузлів середостіння, голови та шиї, надключичних, пахвових та інших віддалених локалізацій (хороша ROC-крива; AUC 0,75; специфічність методики — 70%, чутливість — 82,4%). Рівень Ki-67 ≥18% свідчить про високу ймовірність поширеного ураження лімфатичних вузлів. Визначений нами «критичний» рівень експресії Ki-67 ≥18% не є високим і «вкладається» у показники Grade 2 (від 5 до 30%), але має викликати певну настороженість клініцистів щодо ймовірної поширеності патологічного процесу, що зазвичай є свідченням несприятливого прогнозу.

Висновки

За результатами проведеного дослідження встановлено, що рівень експресії Ki-67 ≥18% з високою ймовірністю може свідчити про наявність поширеного метастатичного ураження лімфатичних вузлів на момент встановлення діагнозу НЕН легені, що опосередковано вказує на несприятливий прогноз.

Потрібні подальші проспективні дослідження для більш акуратної оцінки «критичного» рівня Ki-67 та прогностичного значення метастатичного ураження лімфатичних вузлів у пацієнтів при НЕН бронхо-легеневої локалізації.

Список використаної літератури

1. Savu, C., Melinte, A., Diaconu, C., Stiru, O., Gherghiceanu, F., Tudorica, S. D. O., … Bacalbasa, N. (2022). Lung neuroendocrine tumors: a systematic literature review (Review). Experimental and Therapeutic Medicine, 23(2), 176. doi: 10.3892/etm.2021.11099.

2. Hermans, B. C. M., de Vos-Geelen, J., Derks, J. L., Latten, L., Liem, I. H., van der Zwan, J. M., … Dingemans, A.-M. C. (2021). Unique metastatic patterns in neuroendocrine neoplasms of different primary origin. Neuroendocrinology, 111(11), 1111–1120. doi: 10.1159/000513249.

3. Randhawa, S., Trikalinos, N., & Patterson, G. A. (2021). Neuroendocrine tumors of the lung. Thoracic Surgery Clinics, 31(4), 469–476. doi: 10.1016/j.thorsurg.2021.05.005.

4. Metovic, J., Barella, M., Bianchi, F., Hofman, P., Hofman, V., Remmelink, M., … Pelosi, G. (2021). Morphologic and molecular classification of lung neuroendocrine neoplasms. International Journal of Pathology, 478(1), 5–19. doi: 10.1007/s00428-020-03015-z.

5. WHO Classification of Tumours Editorial Board. (Eds.) (2021). Thoracic Tumours. WHO Classification of Tumours (5th ed.). Lyon: IARC. P. 127–150.

6. Garg, R., Bal, A., Das, A., Singh, N., & Singh, H. (2019). Proliferation marker (Ki67) in sub-categorization of neuroendocrine tumours of the lung. Türk Patoloji Dergisi, 35(1), 15–21. doi: 10.5146/tjpath.2018.01436.

7. Marchevsky, A. M., Hendifar, A., & Walts, A. E. (2018). The use of Ki-67 labeling index to grade pulmonary well-differentiated neuroendocrine neoplasms: current best evidence. Modern Pathology, 31(10), 1523–1531. doi: 10.1038/s41379-018-0076-9.

8. Nicholson, A. G., Tsao, M. S., Beasley, M. B., Borczuk, A. C., Brambilla, E., Cooper, W. A., … Travis, W.D. (2022). The 2021 WHO Classification of Lung Tumors: Impact of Advances Since 2015. Journal of Thoracic Oncology, 17(3): 362–387. doi: 10.1016/j.jtho.2021.11.003.

9. Jackson, A. S., Rosenthal, A., Cattoni, M., Bograd, A. J., Farivar, A. S., Aye, R. W., … Louie, B.E. (2020). Staging system for neuroendocrine tumors of the lung needs to Incorporate histologic grade. The Annals of Thoracic Surgery, 109(4), 1009–1018. doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.09.053.

10. Hendifar, A. E., Marchevsky, A. M., & Tuli, R. (2017). Neuroendocrine tumors of the lung: current challenges and advances in the diagnosis and management of well-differentiated disease. Journal of Thoracic Oncology, 12(3), 425–436. doi: 10.1016/j.jtho.2016.11.2222.

11. Oronsky, B., Patrick, C. M., Morgensztern, D., & Carter, C. A. (2017). Nothing but NET: a review of neuroendocrine tumors and carcinomas. Neoplasia, 19(12): 991–1002. doi: 10.1016/j.neo.2017.09.002.

12. Garcia-Fontan, E.-M., Canizares-Carretero, M.-A., Blanco-Ramos, M., Matilla-Gonzalez, J.-M., Carrasco-Rodriguez, R., Barreiro-Morandeira, F., Garcia-Yuste, M. (2021). Prognostic significance of histopathological factors in survival and recurrence of atypical carcinoid tumours. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 32(6), 904–910. doi: 10.1093/icvts/ivab026.

13. Liang, Wang, Xuejun, Dou, Tao, Liu, Weiqiang, Lu, Yunlei, Ma, & Yue, Yang (2018). Tumor size and lymph node metastasis are prognostic markers of small cell lung cancer in a Chinese population. Medicine (Baltimore), 97(31), e11712. doi: 10.1097/MD.0000000000011712.

14. Kneuertz, P.J., Kamel, M. K., Stiles, B. M., Lee, B. E., Rahouma, M., Harrison, S. W., … Port, J. L. (2018). Inidence and prognostic significance of carcinoid lymph node metastases. The Annals of Thoracic Surgery, 106(4), 981–988. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.05.044.

15. Pathipati, M. P., Yohannan, T. K., Tian, L., Hornbacker, K., Benson, J. A., Berry, G. J., … Padda, S. K. (2021). Examination of factors associated with lymph node metastases in lung carcinoids: Results from a single institution retrospective cohort study. Lung Cancer, 154, 186–194. doi: 10.1016/j.lungcan.2021.01.017.

16. Darba, J., & Marsa, A. (2019). Exploring the current status of neuroendocrine tumours: a population-based analysis of epidemiology, management and use of resources. BMC Cancer, 19(1), 1226. doi: 10.1186/s12885-019-6412-8.

17. Spurgeon, L., Jones, J., Lewis, A., Rammohan, K., Shaheen, F., Weaver, J., … Mansoor, W. (2022). The occurrence and associated risk factors of brain metastases in well differentiated grade 1 and 2 bronchial neuroendocrine tumours: a single centre retrospective analysis of 280 patients. Journal of Neuroendocrinology, 34(7), e13180. doi: 10.1111/jne.13180.

18. Jiandong, Zhang, Qiongjie, Yu, Yi, He, Tingting, Hu, Kun, Chen, Zhihao, Yang, … Zhifeng, He. (2021). The cancers-specific survival of metastatic pulmonary carcinoids and sites of distant metastasis: a population-based study. Technology in Cancer Research & Treatment, 20, 15330338211036528. doi: 10.1177/15330338211036528.

Адреса для листування:
Читаєва Галина Євгенівна
04201, Київ, просп. М. Рокоссовського, 4/208
E-mail: h.chytaieva@gmail.com
Тел.: +38 (067) 447-57-69

Сorrespondence:
Halyna Chytaieva
4/208 Rokossovsky Ave., Kyiv, 04201
E-mail: h.chytaieva@gmail.com
Phone: +38 (067) 447-57-69

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment