Вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р.: лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями

Устінов О.В.

Наводимо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р. за пакетом «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Діагностика та лікування пацієнта/пацієнтки з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням (визначеним у підставах надання послуг) та пацієнта/пацієнтки, що перебуває у клініко-лабораторній ремісії.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнту/пацієнтці з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнту/пацієнтці, що знаходиться у клініко-лабораторній ремісії, зокрема:
  1. розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі; цитоморфологічне дослідження клітин крові, диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула); підрахунок кількості ретикулоцитів (у цілодобовому режимі);
  2. визначення групи крові і резус-фактора (у цілодобовому режимі);
  3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок (кількісне визначення), альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, гамма-глутамілтранспептидаза, лактатдегідрогеназа, лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (хлор, калій, натрій, кальцій, фосфор), феритин, прокальцитонін (у цілодобовому режимі); альбумін, рівень сироваткового заліза, β2-мікроглобулін;
  4. коагуляційний гемостаз (фібриноген, тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, міжнародне нормалізоване відношення, D-димер (у цілодобовому режимі);
  5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові (у цілодобовому режимі);
  6. визначення білкових фракцій методом електрофорезу (кількість М-протеїну) та імунофіксація білків сироватки крові і сечі (виявлення важких ланцюгів імуноглобуліну IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, легких вільних ланцюгів каппа та лямбда) в закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) або на умовах договору підряду;
  7. визначення рівня та типу нормальних імуноглобулінів IgG, IgA, IgM у сироватці крові;
  8. цитоморфологічне дослідження спинномозкової рідини з використанням методу рідинної цитології, біохімічне дослідження спинномозкової рідини;
  9. загальний аналіз сечі;
  10. визначення рівня білка в добовій сечі та білка Бенс-Джонса;
  11. проточна цитофлуориметрія аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові;
  12. патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку) у ЗОЗ або на умовах договору підряду;
  13. цитологічні дослідження, у тому числі цитоцентрифугатів біологічних рідин;
  14. цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження (у ЗОЗ або на умовах договору підряду);
  15. дослідження моноклональних антитіл у сироватці крові;
  16. визначення концентрацій цитостатиків та імуносупресантів у сироватці крові (у ЗОЗ або на умовах договору підряду);
  17. молекулярно-генетичні дослідження клітин кісткового мозку, клітин периферичної крові та іншого біологічного матеріалу (у ЗОЗ або проведені на умовах договору підряду);
  18. бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження біологічних зразків з визначенням за потреби чутливості до антибактеріальних препаратів;
  19. визначення антитіл до ВІЛ-1/2, НВsAg, вірусу гепатиту С;
  20. цитохімічне та цитоморфологічне дослідження аспірату кісткового мозку з диференційованим підрахунком (мієлограма);
  21. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 3. Проведення інструментальних методів дослідження пацієнту/пацієнтці з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнту/пацієнтці, що знаходиться в клініко-лабораторній ремісії, зокрема:
  1. магнітно-резонансна томографія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  2. рентгенологічні дослідження, у тому числі комп’ютерна томографія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  3. ендоскопічні дослідження;
  4. ультразвукові дослідження, у тому числі з проведенням доплерографії;
  5. електрокардіографія (ЕКГ);
  6. ехокардіографія;
  7. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 4. Проведення визначення концентрацій метотрексату в сироватці крові (за умови виконання дослідження та отримання його результату протягом 6 год з моменту забору крові) (у ЗОЗ та/або на умовах договору підряду).
 5. Проведення спеціального медикаментозного лікування при захворюванні із забезпеченням проведення терапії супроводу.
 6. Проведення лікування методом еферентної терапії та/або із застосуванням аферезу клітин крові в ЗОЗ та/або на умовах договору підряду.
 7. Надання кисневої підтримки пацієнту/пацієнтці.
 8. Забезпечення встановлення всіх видів центрального венозного доступу (зокрема тунельованих ліній та порт-систем).
 9. Цілодобовий моніторинг вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, ЕКГ-моніторинг та ін.).
 10. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтом/пацієнткою в стаціонарних умовах.
 11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур (зокрема кістково-мозкові пункції, люмбальні пункції, трепанобіопсії, біопсії периферійних лімфатичних вузлів тощо), цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 12. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги.
 13. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнту/пацієнтці в ЗОЗ та/або на умовах договору підряду.
 14. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги за іншими напрямами в інші ЗОЗ або виклик спеціалістів із цих закладів для надання такого виду допомоги пацієнту/пацієнтці у разі неможливості його/її транспортування.
 15. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я за медичними показаннями під час отримання лікування та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання послуг з реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.
 16. Інформування пацієнта/пацієнтки про можливе порушення репродуктивної функції перед початком лікування та направлення його/її (за бажанням) на консультацію репродуктолога у відповідний ЗОЗ.
 17. Забезпечення компонентами та препаратами крові в цілодобовому режимі.
 18. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 19. Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави для надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтів зі встановленим діагнозом:
  • злоякісного новоутворення лімфоїдної та споріднених тканин (лімфоми) (C81–C88.9);
  • множинної мієломи та злоякісних плазмоклiтинних новоутворень (С90.0–С90.3);
  • злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лейкемії) (C91–C95.9);
  • інших та неуточнених злоякісних новоутворень лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (гістіоцитози) (C96);
  • істинної поліцитемії (D45);
  • мiєлодиспластичного синдрому (D46);
  • інших новоутворень невизначеного або невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (D47.1, D47.2, D47.3, D47.4, D47.5);
  • вродженої тяжкої анемії, апластичної анемії та синдрому вродженої кістковомозкової недостатності (D56.0, D56.1, D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);
  • інших хвороб крові та кровотворних органів (D70, D76.1, D76.2);
  • деяких порушень із залученням імунного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3).

Вимоги до організації надання послуги: 

 1. Наявність окремого структурного підрозділу (відділення/центру), який призначений для лікування пацієнтів з онкогематологічними, гематологічними та онкологічними захворюваннями та має обмежений доступ хворих іншого профілю або осіб, не пов’язаних із наданням медичної допомоги пацієнтам з онкогематологічними, гематологічними та онкологічними захворюваннями (контроль доступу до відділення).
 2. Наявність палат інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу у профільному (онкогематологічному) відділенні із забезпеченими 50% ліжко-місць у відділенні киснем.
 3. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії загального профілю в тій самій будівлі, де розташоване профільне відділення.
 4. Наявність щонайменше 2 палат (блоків) з індивідуальним санвузлом та можливістю повної ізоляції пацієнтів.
 5. Наявність у межах структурного підрозділу відповідного окремого приміщення для виконання інвазивних маніпуляцій, обладнаного системою централізованого подання кисню та обладнанням для моніторингу вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, ЕКГ-моніторинг та ін.) пацієнта.
 6. Наявність приміщення для приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами щодо розмірів приміщення.
 7. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини, або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних та/або реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я.
 8. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у ЗОЗ, проточної цитофлуориметрії аспіратів кісткового мозку та/або клітин периферичної крові, цитоморфологічного, імуноцитологічного, імуногістохімічного (для трепанбіоптатів), молекулярно-цитогенетичного дослідження біологічних матеріалів, взятих у тому числі під час аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку (залежно від потреб пацієнтів), патоморфологічних досліджень (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини кісткового мозку), дослідження моноклональних антитіл у сироватці крові, бактеріологічного дослідження в ЗОЗ та/або на умовах договору підряду, або направлення біологічного матеріалу до лабораторії, що розташована в національному ЗОЗ.
 9. Забезпечення проведення інструментальних досліджень: магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, ендоскопічної та рентгенологічної діагностики в ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших обставин користування.
 10. Забезпечення проведення досліджень з використанням однофотонного емісійного комп’ютерного томографа, поєднаного з комп’ютерним томографом у ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших обставин користування.
 11. Забезпечення проведення УЗД у цілодобовому режимі за місцем надання медичних послуг.
 12. Забезпечення виконання аспіраційної біопсії та трепанобіопсії кісткового мозку в ЗОЗ.
 13. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, ЕКГ-моніторинг та ін.).
 14. Забезпечення належного догляду за центральними венозними катетерами відповідно до розроблених стандартів операційних процедур.
 15. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою в цілодобовому режимі. Усі препарати крові обов’язково мають бути опромінені з метою інактивації лімфоцитів та лейкодеплетовані, окрім випадків використання гранулоцитів відповідно до нормативно-правових документів. Забезпечення цілодобового доступу до препаратів та компонентів крові, у тому числі: еритроцитів, свіжозамороженої плазми, кріопреципітатів, тромбоцитів, отриманих аферезним методом, розчину альбуміну, імуноглобулінів відповідно до нормативно-правових актів. Наявність цілодобової логістики препаратів та компонентів крові, умов для правильного зберігання препаратів та компонентів крові (інкубатор та шейкер тромбоконцентрату, морозильна камера). Забезпечення обов’язкової інактивації патогенів (опромінення компонентів крові, згідно з чинною нормативно-правовою документацією) визначення маркерів збудників трансфузійно-трансмісивних інфекцій: ВІЛ, гепатитів методом полімеразної ланцюгової реакції, сифілісу.
 16. Забезпечення надання пацієнтам послуг з реабілітації в гострий період реабілітації (за відсутності протипоказань) у стаціонарних умовах та направлення для отримання реабілітаційної допомоги в післягострий та довготривалий періоди реабілітації.
 17. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами через залучення середнього медичного персоналу, який працює за основним місцем роботи у структурному підрозділі з лікування пацієнтів онкогематологічного та гематологічного профілю та не залучений до роботи в інших структурних підрозділах ЗОЗ.
 18. Наявність затвердженого персонального складу постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму), до складу якого входять: щонайменше 2 лікарі-гематологи та/або лікарі-онкологи, спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики, лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики та інші спеціалісти відповідно до потреби. У разі лікування дітей — залучення до складу групи спеціалістів (консиліуму) 2 лікарів-онкологів дитячих та/або лікарів-гематологів дитячих, та/або лікарів-гематологів-онкологів дитячих та відповідних спеціалістів дитячого профілю.
 19. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 20. Наявність протоколу утилізації та знищення залишків лікарських засобів.
 21. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
 22. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
 23. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з хворими відповідно до їх очікувань та можливостей.
 24. Забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.
 25. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
 26. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).
 27. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 28. Здійснення закупівлі ліків, визначених Національним переліком основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 29. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених ЗОЗ або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору з Національною службою здоров’я України.
 30. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіональних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування, відповідь на лікування.
 31. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
 32. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, у тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах: 

 1. За місцем надання медичних послуг:
  1. Лікар-гематолог та/або лікар-онколог — щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ. У разі лікування дітей: лікар-онколог дитячий та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-гематолог-онколог дитячий — щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, з них принаймні 2 особи — лікар-гематолог дитячий та/або лікар-гематолог-онколог дитячий.
  2. Сестра медична — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи у структурному підрозділі з лікування пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями (цілодобовий пост).
 2. У ЗОЗ:
  1. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост). У разі лікування дітей у ЗОЗ для дорослих: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  2. Лікар-хірург та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог — щонайменше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  3. Лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.
  4. Лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  5. Лікар-лаборант та/або спеціаліст з лабораторної діагностики з вищою освітою зі спеціальною підготовкою в діагностиці дитячих/дорослих онкогематологічних та гематологічних захворювань (у тому числі аналіз аспіратів кісткового мозку) — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  6. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  7. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  8. Рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  9. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання: 

 1. У ЗОЗ:
  1. система рентгенівська діагностична;
  2. система рентгенівської комп’ютерної томографії (у тому числі для досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах договору оренди, підряду та інших обставин користування);
  3. система магнітно-резонансної томографії (у тому числі для досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших обставин користування);
  4. система ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера;
  5. цитоцентрифуга для виготовлення цитологічних препаратів біологічних рідин;
  6. шейкер-перемішувач тромбоконцентрату;
  7. інкубатор;
  8. морозильна камера.
 2. За місцем надання медичних послуг:
  1. резервне джерело електропостачання;
  2. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.
 3. 2.1. В онкогематологічному відділенні:
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. централізована та/або змішана, та/або децентралізована система киснезабезпечення з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у 50% ліжок відділення (місця надання послуги);
  3. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, ЕКГ, SpO2, температура тіла) — щонайменше 4, з комплектами відповідних манжеток та датчиків (для лікування дітей);
  4. ліжко медичне функціональне — не менше ніж 50% від загальної кількості ліжок у відділенні;
  5. шафа лабораторна витяжна для розведення цитостатичних препаратів — щонайменше 2;
  6. система ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера;
  7. електрокардіограф багатоканальний;
  8. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;
  9. аспіратор (відсмоктувач);
  10. глюкометр;
  11. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;
  12. пульсоксиметр — щонайменше 4;
  13. термометр безконтактний — щонайменше 4.
 4. 2.2. У палаті інтенсивної терапії:
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий(-і) концентратор(-и)), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не нижче 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;
  3. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
  4. апарат штучної вентиляції легенів — щонайменше 2;
  5. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
  6. мішок ручної вентиляції легенів;
  7. ларингоскоп з набором клинків;
  8. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, ЕКГ, SpO2, температура тіла та ін.) — щонайменше 2.
 5. 3. У лабораторії:
  1. гематологічний аналізатор — 2;
  2. біохімічний аналізатор — 2.

Інші вимоги: 

 1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Анестезіологія» та/або «Дитяча анестезіологія», «Онкологія» та/або «Дитяча онкологія», «Гематологія» та/або «Дитяча гематологія».
 2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).
 3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.
 4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

За матеріалами nszu.gov.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment