Keyword :   high-dose chemotherapy

Indications for hematopoietic cell transplantation for lymphoproliferative blood diseases: current practice in Europe, 2022
Authors: Tsyapka O.M. Tushnytskyi O.M. Zalokotska L.V. Savuliak H.R.... Т. 13, № 3 (51)
Problems with mobilization of peripheral blood stem cell in children with solid tumors
Authors: Klymnyuk G.I. Pavlik S.V. Shaida Е.V Khranovska N.M.... №4(16) 2014
Bendamustine in the treatment of multiple myeloma
Authors: Kryachok I. Titorenko I.B. Novosad I.O. №4(12) 2013
Application of tandem peripheral blood stem cell transplantation in children neuroblastoma treatment
Authors: Klymnyuk G.I. Pavlik S.V. Shida E.V. Khranovskaya N.M.... №3(11) 2013
The role of high-dose chemotherapy in treatment of children with malignant solid tumors
Authors: Ionkina N.І. Sitko V. V. Shida E.V. Svеrgun N.N.... №4 (4) 2011