Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні — оцінка повноти та якості інформації

Федоренко З.П., Гайсенко А.В., Гулак Л.О., Рижов А.Ю., Горох Є.Л., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

Резюме. Вперше проведено дослідження розповсюдженості злоякісних новоутворень в популяції України з метою оцінки повноти та якості реєстрації онкологічних хворих. Показники розповсюдженості — «контингенти хворих» — отримано на основі персоніфікованої інформації Національного канцер-реєстру України для характеристики кількості хворих на рак, що перебувають на обліку. Проведено дослідження якості інформації про 989 637 осіб, які перебувають на обліку в онкологічних закладах України на 01.01.2011 р. Встановлено, що провідні місця в структурі контингентів чоловічого населення займають рак шкіри, передміхурової залози, легені, сечового міхура та колоректального раку — 58,2%; жіночого — молочної залози, шкіри та жіночих статевих органів — 67,0%. У результаті дослідження виявлено недоліки в реєстрації життєвого статусу онкологічних хворих та порушення вимог диспансерного нагляду за ними. Результати дослідження сприяють отриманню достовірної інформації про стан ураження населення злоякісними новоутвореннями, що необхідно для визначення пріоритетів в організації протиракової боротьби в Україні.

Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в україні — оцінка повноти та якості інформації

Вступ

У міжнародній практиці для характеристики онкоепідеміологічної ситуації в країні окрім показників захворюваності та смертності використовують також показник розповсюдженості (prevalence rate) — «контингенти хворих», обчислений на 100 тис. населення, який характеризує кількість хворих на злоякісні новоутворення (ЗН), що перебувають на обліку. Для статистичної достовірності показника розповсюдженості необхідною умовою є щорічна реєстрація життєвого статусу кожного хворого (живий – помер) з використанням можливостей та вимог диспансеризації населення.

Актуальність проблеми поліпшення стану диспансеризації населення України взагалі та хворих на ЗН зокрема, зумовлена наказом МОЗ України від 27.08.2010 р. № 728 «Про диспансеризацію населення». Система диспансеризації онкологічних хворих має чітко окреслені терміни та вимоги, спрямовані на своєчасне виявлення пролонгації злоякісного процесу та надання спеціалізованої медичної допомоги, зниження інвалідизації онкологічних хворих, збільшення їх виживаності. Терміни та кратність обстеження онкологічних хворих після проведеного лікування визначені Стандартами діагностики та лікування онкологічних хворих, затвердженими наказом МОЗ України від 17.09.2007 р. № 554: у 1-й рік спостереження — 1 раз на 3 міс, в 2-й рік — 1 раз на 6 міс, в наступні роки — 1 раз на рік. Результати диспансерного нагляду повинні своєчасно вноситись до бази даних канцер-реєстрів для поновлення інформації про життєвий статус хворих, що необхідно для подальшого визначення основних показників ефективності онкологічної допомоги – летальність, смертність, виживаність.

Метою проведеного дослідження є оцінка достовірності інформації про кількість, статево-віковий склад та структуру хворих на рак, які перебувають на обліку в онкологічних закладах.

Матеріали та методи

Вивчення контингентів хворих на ЗН проводили на основі бази даних Національного канцер-реєстру України із застосуванням методів дескриптивної епідеміології, медичної та математичної статистики. Проведено дослідження персоніфікованої інформації про 989 637 осіб, які перебувають на обліку в онкологічних закладах України на 01.01.2011 р.

Результати дослідження

При вивченні контингентів хворих на ЗН було встановлено, що в онкологічних закладах України на 01.01.2011 р. на обліку перебуває 989 637 осіб (2022,2 на 100 тис. населення), в тому числі 347 560 чоловіків (1646,7 на 100 тис. населення) та 642 077 жінок (2602,1 на 100 тис. населення). Контингенти жінок превалюють над чоловіками майже у 2 рази внаслідок відмінностей в структурі захворюваності та летальності. Структуру контингентів хворих на ЗН чоловіків формують пухлини шкіри, легені, передміхурової залози, сечового міхура та ободової кишки (58,2%); у жінок — ЗН молочної залози, шкіри та репродуктивних органів (67,0%) (рис. 1).

Національним канцер-реєстром України постійно проводяться дослідження стану реєстрації та обліку онкологічних хворих в Україні в цілому і в окремих її регіонах. Досвід перевірки стану обліку онкологічних хворих при медичному аудиті областей свідчить про те, що питанню диспансеризації онкологічних хворих приділяється недостатньо уваги, внаслідок чого з обліку несвоєчасно знімаються хворі, які померли або вибули з-під нагляду через зміну місця проживання, і тому кількість осіб, що перебувають на обліку, може бути завищеною. При цьому було виявлено, що в рік встановлення діагнозу ЗН реєструється близько 94% хворих, в наступний рік – ще 4,5% та близько 1,5% — в подальші 5 років. Тобто, зазвичай впродовж перших 2 років реєструється близько 98,5% нових випадків раку, що є достатнім для коректного аналізу онкоепідеміологічної ситуації.

Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1. Структура контингентів хворих за нозологічними формами ЗН, Україна, 2010 р.

Аналогічні тенденції виявлено при реєстрації випадків смерті від ЗН – в перший рік зазвичай надходить інформація про 95% випадків смерті від раку, в другий – 2,5%, а решта – впродовж наступних 3 років. Була досліджена також повнота реєстрації смерті онкологічних хворих від причин, не пов’язаних з основ­ним захворюванням. При проведенні лінкіджу даних регіонального канцер-реєстру та реєстру померлих в одній із областей було виявлено, що в поточному році до канцер-реєстру не надійшла інформація про смерть близько 1% осіб, які перебували на онкологічному обліку.

Детальне вивчення повноти та якості інформації про зареєстровані контингенти хворих на рак дотепер не виконувалося, проведення таких досліджень стало можливим лише після створення Національного канцер-реєстру України та впровадження в усій країні єдиної інформаційної технології реєстрації онкологічних хворих згідно з наказом МОЗ України від 22.01.1996 р. № 10 «Про створення Національного канцер-реєстру України». Особливого значення повнота інформації про життєвий статус онкологічного хворого набуває при вивченні показника виживаності хворих як основного критерію якості надання онкологічної допомоги населенню. З цією метою в 2010 р. було проведено детальне вивчення якості інформації про контингенти онкологічних хворих, які перебувають на обліку, та дати їх останнього спостереження — «простеженості».

Слід відзначити, що до 60% хворих на ЗН, які перебувають на обліку, формується за рахунок 10 регіонів – Донець­кої (10,4%), Дніпропетровської (7,2%), Харківської (6,2%), Одеської (6,1%), Львівської (5,1%), Луганської (4,5%), Запорізької (4,4%), Київської (4,1%) областей, м. Київ (6,8%) та АР Крим (4,8%), тому стан простеженості хворих в цих регіонах суттєво впливає на пересічні дані по Україні.

Було вивчено розподіл контингентів хворих на ЗН в регіонах України за роком встановлення діагнозу (табл. 1). В цілому по Україні до складу контингентів входять 962 (0,1%) хворих, діагноз яким було встановлено ще в 1930–1950 рр.; 6540 (0,7%) – у 60-х роках минулого сторіччя; 23 254 (2,4%) – у 1970-х роках; 74 220 (7,6%) та 224 319 (23,1%) – в 1980-х та 1990-х роках відповідно. Отже, третину контингентів становлять хворі з діагнозом, встановленим в 30–90-х роках минулого сторіччя; значно менша частка хворих з датою діагнозу 2000–2004 рр. — 24,2% (235 787 осіб) і 41,9% (407 585 осіб) становлять ті, хто захворів у 2005–2009 рр. Наведені дані свідчать про необхідність ретельної ревізії всієї інформації про контингенти хворих, що перебувають на обліку, з уточненням правильності діагнозу та життєвого статусу хворих. Особливо це стосується хворих з діагнозом ЗН органів травлення (С15–С26), органів дихання (С30–С39), кісток та суглобових хрящів (С40–С41), м’яких тканин (С45–С49) та ін., при цьому слід брати до уваги вимогу про зняття хворого з обліку, якщо понад 5 років про нього відсутні будь-які відомості.

Таблиця 1. Розподіл контингентів хворих за адміністративною територією та роком встановлення діагнозу

Адміністративна територія Абсолютна кількість хворих
1930–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 1930–1999 2000–2004 2005–2009 Усього
Україна 962 6540 23 254 74 220 224 319 329 295 235 787 407 585 972 667
АР Крим 54 367 1150 3422 10 729 15 722 11 487 19 825 47 034
Вінницька 114 536 1296 3465 9082 14 493 8783 14 093 37 369
Волинська 14 151 524 1550 3812 6051 4244 7457 17 752
Дніпропетровська 44 464 1602 5084 15 032 22 226 16 540 30 813 69 579
Донецька 88 694 2630 9151 26 208 38 771 23 465 39 033 101 269
Житомирська 9 94 364 1534 4993 6994 5657 10 313 22 964
Закарпатська 20 108 525 1233 3690 5576 3871 7170 16 617
Запорізька 19 114 427 1881 6293 8734 13 726 19 948 42 408
Івано-Франківська 50 169 528 1417 3891 6055 4465 8835 19 355
Київська 29 268 954 3193 9548 13 992 9694 16 387 40 073
Кіровоградська 10 105 436 1514 3655 5720 4641 10 376 20 737
Луганська 37 367 1330 4388 10 343 16 465 10 075 17 416 43 956
Львівська 47 352 1238 3667 11 135 16 439 11 805 21 103 49 347
Миколаївська 25 208 889 2500 6390 10 012 7412 11 948 29 372
Одеська 26 158 752 3571 14 647 19 154 15 161 25 186 59 501
Полтавська 39 315 838 2560 6896 10 648 6773 12 804 30 225
Рівненська 15 110 385 1368 4054 5932 4172 7248 17 352
Сумська 31 199 785 2361 6218 9594 6285 11 281 27 160
Тернопільська 41 256 800 2076 4963 8136 4539 8283 20 958
Харьківська 43 309 1133 4209 14 601 20 295 14 404 26 082 60 781
Херсонська 17 135 551 1621 6053 8377 5255 9495 23 127
Хмельницька 55 233 665 1875 5453 8281 5671 11 441 25 393
Черкаська 8 148 679 2274 7205 10 314 7330 12 744 30 388
Чернівецька 59 299 780 1666 4309 7113 3886 6215 17 214
Чернігівська 3 58 722 1845 5438 8066 5318 9688 23 072
Київ 23 109 380 1180 3591 5283 3260 4876 13 419
Севастополь 42 214 891 3615 16 089 20 851 17 868 27 525 66 245

Встановлено, що в переважній більшості областей питома вага хворих з діагнозом, встановленим у 1930–1999 рр., перевищує 30%, а в Чернівецькій обл. цей показник сягає 41,3%. Кількість хворих з діагнозом, встановленим у 2000–2004 рр., значно менша — від 21,7% в Тернопільській обл. до 32,7% в Запорізькій обл. Максимальну питому вагу в структурі контингентів становлять хворі з діагнозом, встановленим у 2005–2009 рр. – від 36,1% в Чернівецькій обл. та м. Севастополь до 50,0% в Кіровоградській обл. Така відмінність у величині показників може бути пояснена як станом диспансерного нагляду та реєстрації інформації про його виконання, так і різним рівнем виживаності хворих в регіонах.

Таблиця 2. Розподіл контингентів хворих Україна за нозологічними групами захворювання та роком встановлення діагнозу

Групи захворювання Рік встановлення діагнозу
1930–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 1930–1999 2000–2004 2005–2009 Усього
Усі ЗН (С00–С96) 962 6540 23 254 74 220 224 319 329 295 235 787 407 585 972 667
ЗН губи, ротової порож­нини та глотки (С00–С14) 166 922 2423 5199 9654 18 364 7383 12 232 37 979
ЗН органів травленя (С15–С26) 24 266 1836 8446 26 716 37 288 30 863 68 812 136 963
ЗН органів дихання (С30–С39) 8 81 526 2995 9630 13 240 12 226 29 147 54 613
ЗН кістки та суглобового хряща (С40–С41) 24 112 331 805 1444 2716 902 1274 4892
ЗН шкіри (С43–С44) 124 981 3336 9928 55 232 69 601 63 870 87 081 220 552
ЗН сполучної та м’якої тканини (С45–С49) 39 145 431 1216 2850 4681 2605 4453 11 739
ЗН молочної залози
(С50)
74 800 3931 13 760 34 808 53 373 34 358 57 723 145 454
ЗН жіночих статевих органів (С51–C58) 452 2794 8008 21 309 43 277 75 840 36 229 54 704 166 773
ЗН чоловічих статевих органів (С60-С63) 5 41 213 936 4979 6174 8255 20 468 34 897
ЗН сечових органів (С64–С68) 5 85 468 2474 11 879 14 911 15 446 29 619 59 976
ЗН головного мозку
та інших відділів ЦНС (центральної нервової системи) (С69–С72)
9 73 309 1028 2587 4006 2772 5249 12 462
ЗН щитовидної залози та інших ендокринних органів (С73–С75) 14 90 454 2542 9117 12 217 8167 11 294 31 678
ЗН неуточненої первинної локалізації (С76–С80) 1 4 22 149 836 1012 1605 4961 7578
ЗН лімфоїдної та кровотворної тканини (С81–С96) 17 146 966 3433 10 875 15 437 11 106 20 568 47 111

Окремо розглянемо розподіл хворих, які перебувають на обліку в онкологічних закладах за нозологічною формою ЗН та рівнем простеженості хворих (табл. 2, 3). В табл. 3 наведено інформацію про тривалість спостереження контингентів хворих залежно від нозологічної форми ЗН: кількість хворих, у яких зареєстрована лише дата встановлення діагнозу і відсутні будь-які відомості про подальше спостереження; число тих пацієнтів, які перебували під наглядом впродовж першого року з часу встановлення діагнозу (≤12 міс) і т.д., а також відображено кількість хворих, у яких тривалість спостереження перевищує 5 років з моменту виявлення захворювання (≥60 міс).

Таблиця 3. Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН за нозологічною групою захворювання

Групи захворювання Тривалість спостереження (міс) Усього
0 ≤12 ≤24 ≤36 ≤48 ≤60 >60
Усі ЗН (С00–С96) 130 848 215 497 73 739 63 251 55 978 50 690 382 664 972 667
ЗН губи, ротової порожнини та глотки (С00–С14) 6364 7614 2218 1857 1692 1497 16 737 3 7979
ЗН органів травленя (С15–С26) 19 381 38 890 11 364 9109 7695 6566 43 958 136 963
ЗН органів дихання (С30–С39) 10 067 16 642 4318 3301 2629 2321 15 335 54 613
ЗН кістки та суглобового хряща (С40–С41) 794 733 270 218 194 185 2498 4892
ЗН шкіри (С43–С44) 36 729 39 993 15 041 1 4619 13 623 13 177 87 370 220 552
ЗН сполучної та м’якої тканини (С45–С49) 1697 2501 812 670 587 569 4903 11 739
ЗН молочної залози (С50) 12 449 29 965 11555 10017 8947 7980 64 541 145 454
ЗН жіночих статевих органів (С51–C58) 19 621 31 293 11498 9452 8544 7871 78 494 166 773
ЗН чоловічих статевих органів (С60–С63) 4856 10 701 3583 2846 2283 2024 8604 34 897
ЗН сечових органів (С64–С68) 7480 15 357 5385 4469 3990 3395 19 900 59 976
ЗН головного мозку та інших відділів ЦНС (С69–С72) 1659 3135 825 735 620 564 4924 12462
ЗН ЩЗ та інших ендокринних органів (С73–С75) 2265 5757 2278 2060 1961 1695 15662 31678
ЗН неуточненої первинної локалізації (С76–С80) 2099 2451 611 521 368 273 1255 7578
ЗН лімфоїдної та кровотворної тканини (С81–С96) 5387 10465 3981 3377 2845 2573 18483 47111

Проведене дослідження показало, що в реєстраційних картах 13,5 % хворих відсутнє будь-яке посилання на дату спостереження, крім дати встановлення діагнозу; при цьому найбільший відсоток таких є серед хворих на ЗН неуточненої первинної локалізації (27,7%), ЗН органів дихання (18,4%), ЗН губи, ротової порожнини та глотки (16,8%), ЗН шкіри (16,7%), а найменший — серед хворих на ЗН молочної залози (8,6%), щитовидної та інших ендокринних залоз (7,2%). У 22,2% контингентів хворих зареєстровано дату останнього спостереження тільки впродовж першого року з моменту встановлення діагнозу: в тому числі 30,5% серед хворих на ЗН органів дихання, 30,7% — хворих на ЗН чоловічих статевих органів, 28,4% — хворих на ЗН органів травлення, 32,3% — серед тих, хто має захворювання на ЗН неуточненої первинної локалізації. Понад 5 років спостерігають 39,3% всіх контингентів хворих; близько половини таких серед хворих на ЗН кісток та суглобових хрящів, жіночих статевих органів, щитовидної залози та інших ендокринних органів; найменше — серед хворих на ЗН неуточненої первинної локалізації (16,6%) та чоловічих статевих органів (24,7%).

При вивченні розподілу контингентів хворих за тривалістю спостереження в розрізі окремих регіонів було встановлено, що питома вага пацієнтів, щодо яких відсутня інформація про життєвий статус після встановлення діагнозу ЗН, найбільша в Рівненській (41,2%) та Тернопільській (31,5 %) областях; в Запорізькій, Миколаївській областях і АР Крим кількість таких хворих перевищує 20% і лише в Києві — 5,2%. Понад 5 років простежено близько 50% хворих Херсонської, Вінницької, Луганської, Київської, Закарпатської, Полтавської та Хмельницької областей та м. Києва; в АР Крим, м. Севастополь, Черкаській, Житомирській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Тернопільській областях — до 30%.

Окремо розглянемо рівень просте­же­ності хворих, у яких діагноз було встановлено ще в 1930–1999 рр., загальна кількість яких налічує 329 295 осіб, або 33,9% усіх контингентів, що перебувають на обліку. В цій когорті хворих найбільшу питому вагу мають особи з тривалістю спостереження понад 5 років з моменту встановлення діагнозу — 80,0%, проте щодо 41 740 осіб (12,7%) відсутня будь-яка інформація про життєвий статус після дати встановлення діагнозу (рис. 2). У структурі контингентів хворих з діагнозом, встановленим у 1930–1999 рр., найбільшу питому вагу становлять хворі на ЗН жіночих статевих органів (23,0%), шкіри (21,1%) та молочної залози (16,2%). Найвищий показник простеженості — понад 5 років виявлено у хворих на ЗН щитовидної залози (88,4%), сечових органів (82,7%), молочної залози (83,6%), органів травлення (81,4%), шкіри (81,4%), лімфоїдної та кровотворної тканини (81,0%) та чоловічих статевих органів (80,6%).

Рис. 2
Рис. 2. Структура контингентів хворих за тривалістю спостереження та роком встановлення діагнозу
Рис. 2. Структура контингентів хворих за тривалістю спостереження та роком встановлення діагнозу

При вивченні регіональних особ­ли­востей простеженості хворих з діагнозом, встановленим у 1930–1999 рр., виявлено, що найменша питома вага контингентів хворих, простежених понад 5 років, зареєстрована в Тернопільській (27,2%), Рівненській (40,3%), Миколаївській (58,4%) та Чернівецькій (64,3%) областях; при цьому в Рівненській та Тернопільській областях зареєстрована найбільша кількість хворих, яким взагалі не поновлювали відомості про їх життєвий статус після встановлення діагнозу (42,1 та 30,7% відповідно); лише в 5 регіонах кількість непростежених хворих <10% — Донецькій, Житомирській, Одеській областях, містах Київ та Севастополь (рис. 3).

Рис. 3
Рис. 3. Структура контингентів хворих на ЗН, які простежені понад 5 років
Рис. 3. Структура контингентів хворих на ЗН, які простежені понад 5 років

Аналогічні дослідження були виконані для когорти хворих, діагноз яким встановлено в 2000–2004 рр.; їх частка в структурі контингентів становить 24,2%. Виявлено, що серед них понад 5 років спостерігались 55,4% хворих — від 46,4% при ЗН органів дихання до 62,9% при ЗН щитовидної залози, тобто ці контингенти онкологічних хворих мають кращу простеженість впродовж перших 5 років з моменту реєстрації захворювання.

У структурі контингентів хворих з діагнозом, встановленим у 2000–2004 рр., за нозологічними групами зросла на 6,0% питома вага хворих на ЗН шкіри та зменшилась на 7,7% кількість хворих на ЗН жіночих статевих органів, порівняно з когортою хворих із групи виявлення діагнозу у 1930–1999 рр. .

При порівнянні показників простеженості контингентів хворих в розрізі областей в досліджуваних групах (1930–1999 та 2000–2004 рр.) визначено, що він поліпшився у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях. В АР Крим, у Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Чернівецькій областях та м. Севастополь відмічено перерозподіл між непростеженими контингентами хворих та тими, хто спостерігався тільки впродовж 1-го року захворювання, при цьому значно меншим є відсоток хворих, які спостерігались понад 5 років з моменту виявлення захворювання. Найменші значення цього показника виявлені в Чернівецькій та Миколаївській областях, м. Севастополь та АР Крим (10,4–17,7%), найвищі – в Херсонській (97,3%) та Вінницькій (88,2%) областях.

Висновки

Впровадження в практику онкологічної служби України комп’ютеризованої інформаційної системи Національного канцер-реєстру дало можливість динамічного спостереження за життєвим статусом хворого, сприяло швидкому поновленню інформації про кожного хворого, який перебуває на обліку в регіональних онкологічних закладах. Щорічна перевірка бази даних регіональних канцер-реєстрів з публікацією результатів у Бюлетені Національного канцер-реєстру, де наводяться статистичні показники онкоепідеміологічної ситуації регіонів, поліпшили якість інформації, в тому числі відображення результатів спостереження онкологічних хворих. Проте в ряді областей відтерміновується перереєстрація всіх хворих з визначенням їх життєвого статусу (живий-помер), що може штучно завищувати показник поширеності захворювання на ЗН як в регіоні, так і в Україні в цілому. В першу чергу це стосується канцер-реєстрів АР Крим, Житомирської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей та м. Севастополь.

Окремо зазначимо, що постійний та ретельний моніторинг контингентів хворих на ЗН, своєчасна їх перереєстрація дозволяють впровадити в практику показник виживаності як найбільш об’єктивний інтегральний критерій оцінки діяльності онкологічної служби. Підкреслимо, що для отримання статистично достовірного значення показника виживаності необхідною умовою є 95% простеженість хворих на ЗН та своєчасне внесення інформації про їх життєвий статус в базу даних канцер-реєстру.

Отримання достовірної інформації про рівень ураження ЗН населення регіону та України в цілому необхідне для планування матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічної служби, для обґрунтування реальних потреб в хіміотерапевтичних препаратах та препаратах супроводу онкологічних закладів, для забезпечення діагностичного та лікувального процесу з метою раціонального використання обмежених фінансових ресурсів галузі.

Контингенты больных злокачественными новообразованиями в Украине — оценка полноты и качества информации

З.П. Федоренко, А.В. Гайсенко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рыжов, Е.Л. Горох, Е.В. Сумкина, Л.Б. Куценко

Национальный институт рака, Киев

Резюме. Впервые проведено исследование распространенности злокачественных новообразований в популяции Украины с целью оценки полноты и качества регистрации онкологических больных. Показатели распространенности — «контингенты больных» — получены на основе персонифицированной информации Национального канцер-регистра Украины для характеристики количества больных раком, состоящих на учете. Проведено исследование качества информации о 989 637 больных, находящихся на учете в онкологических учреждениях Украины состоянием на 01.01.2011 г. Установлено, что ведущие места в структуре контингентов мужского населения занимают рак кожи, предстательной железы, легкого, мочевого пузыря и колоректальный рак — 58,2%; женского — молочной железы, кожи и женских половых органов — 67,0%. В результате исследования выявлены недостатки в регистрации жизненного статуса онкологических больных и нарушения требований диспансерного наблюдения. Результаты исследования способствуют получению достоверной информации об уровне поражения населения злокачественными новообразованиями, необходимом для определения приоритетов организации противораковой борьбы в Украине.

распространенность злокачественных новообразований, эпидемиология рака, контингенты больных, канцер-регистр.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment