Мотиви, комплементарні сайтам зв’язування факторів транскрипції NF-kB-p50 та c-myc, в міРНК, залучених до патогенезу декількох лімфо- та мієлопроліферативних захворювань

Шляховенко В.О., Орловський О.А., Самойленко О.А.

Резюме. У наших попередніх дослідженнях у складі пре-міРНК (stem-loop форм) людини, миші і щура виявлено різні типи мотивів, комплементарних сайтам зв’язування факторів транскрипції (ФТ) c-myc та NF-kB-p50. Також описано різні типи інформаційної надлишковості пре-міРНК щодо таких мотивів. Сформульована гіпотеза, що такі мотиви, будучи елементами деградому пре-міРНК, можуть функціонувати як альтернативні ФТ. У наведеній роботі ця методологія була застосована для аналізу характерних профілів експресії міРНК різних В-лімфопроліферативних і мієлопроліферативних захворювань. Виявлено такі основні закономірності: 1) значна частина пре-міРНК, залучених до патогенезу різних гематологічних захворювань, містить комплементарні мотиви до сайтів зв’язування ФТ c-myc і NF-kB-p50. Відповідно, елементи деградому таких пре-міРНК потенційно здатні функціонувати як альтернативні ФТ; 2) кожній нозологічній формі властивий певний характерний спектр ФТ-комплементарних мотивів у її профілі експресії міРНК, що свідчить про їх реальну участь у механізмах диференціювання клітин; 3) різні типи інформаційної надлишковості пре-міРНК відповідають різним напрямкам диференціювання клітин. Одержані результати дають змогу також сформулювати такі рекомендації для диференційної діагностики: 1) гіперекспресія miR-320a та miR-323b у бластних клітинах може бути вагомим аргументом для діагностики хронічної мієлоцитарної лейкемії; 2) гіперекспресія miRs 495 та 543 — сама по собі або, тим більше, у комбінації з гіпоекспресією miR-134, -542, -623, -671, -1182 — у бластних клітинах може бути вагомим аргументом для діагностики хронічної мієлоцитарної лейкемії; 3) гіпоекспресія miR-126 у бластних клітинах може бути вагомим аргументом для діагностики гострої мієлоцитарної лейкемії; 4) гіперекспресія miR-185 та miR-324 у клітинах лімфоми може бути вагомим аргументом для діагностики лімфоми Беркітта; 5) гіперекспресія miR-192a-2 у клітинах лімфоми може бути вагомим аргументом для діагностики мантійно-клітинної лімфоми.

Резюме. В наших предшествующих исследованиях в составе пре-миРНК (stem-loop форм) человека, мыши и крысы выявлены различные типы мотивов, комплементарных сайтам связывания факторов транскрипции (ФТ) c-myc и NF-kB-p50. Также описаны различные типы информационной избыточности пре-миРНК относительно таких мотивов. Сформулирована гипотеза о том, что такие мотивы, будучи элементами деградома пре-миРНК, могут функционировать как альтернативные ФТ. В данной работе эта методология была применена для анализа характерных профилей экспрессии миРНК различных В-лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний. Выявлены следующие основные закономерности: 1) значительная часть пре-миРНК, вовлеченных в патогенез различных гематологических заболеваний, содержит комплементарные мотивы к сайтам связывания ФТ c-myc и NF-kB-p50. Соответственно, элементы деградома таких пре-миРНК потенциально способны функционировать как альтернативные ФТ; 2) каждой нозологической форме свойственен определенный характерный спектр ФТ-комплементарных мотивов в ее профиле экспрессии миРНК, что указывает на их реальное участие в механизмах дифференцировки клеток; 3) различные типы информационной избыточности пре-миРНК соответствуют разным направлениям дифференцировки клеток. Полученные результаты дают основание также сформулировать следующие рекомендации для дифференциальной диагностики: 1) гиперэкспрессия miR-320a и miR-323b в бластных клетках может быть весомым аргументом для диагностики хронической миелоцитарной лейкемии; 2) гиперэкспрессия miRs 495 и 543 — сама по себе или, тем более, в сочетании с гипоэкспрессией miR-134, -542, -623, -671, -1182 — в бластных клетках может быть весомым аргументом для диагностики хронической миелоцитарной лейкемии; 3) гипоэкспрессия miR-126 в бластных клетках может быть весомым аргументом для диагностики острой миелоцитарной лейкемии; 4) гиперэкспрессия miR-185 и miR-324 в клетках лимфомы может быть весомым аргументом для диагностики лимфомы Беркитта; 5) гиперэкспрессия miR-192a-2 в клетках лимфомы может быть весомым аргументом для диагностики мантийно-клеточной лимфомы.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment