Порівняльне дослідження протипухлинного впливу наночастинок Fe2O3 з Fe3O4 у нанокомплексі з доксорубіцином при електромагнітному опроміненні за умов модифікації клітин гепатоклітинної карциноми людини (HepG2) інтерфероном-альфа

Кудрявець Ю.Й., Щепотін І.Б., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Ніколов М.О., Романов А.В., Бездєнєжних Н.О., Орел В.Е.

Резюме. У проведених експериментальних дослідженнях на клітинній лінії гепатоклітинної карциноми людини HepG2 показано, що найбільший цитотоксичний ефект зафіксовано при використанні нанокомплексу (НК), до складу якого входили Fe2O3 з доксорубіцином (ДР), а також при використанні Fe3O4 або суміші Fe2O3+Fe3O4 з ДР після тривалої експозиції з інтерфероном-альфа (ІФН). Після електромагнітного опромінення (ЕО) та експозиції з ІФН при використані НК, до складу якого входили Fe3O4 та/або Fe2O3 з ДР, збільшувалася кількість апоптотичних клітин порівняно з експериментами, коли не використовували ЕО. Виявлено зменшення кількості топоізомераза ІІ альфа-позитивних клітин при використанні НК з Fe3O4 та ДР після ЕО та тривалої їх експозиції з ІФН порівняно з експериментами, коли використовували Fe2O3 з ДР.

Резюме. В проведенных экспериментальных исследованиях на клеточной линии гепатоклеточной карциномы человека HepG2 показано, что наибольший цитотоксический эффект был зафиксирован при использовании нанокомплекса (НК), в состав которого входили Fe2O3 с доксорубицином (ДР), а также при применении Fe3O4 или смеси Fe2O3+Fe3O4 с ДР после длительной экспозиции с интерфероном-альфа (ИФН). После электромагнитного облучения (ЭО) и экспозиции с ИФН при использовании НК, в состав которого входили Fe3O4 и/или Fe2O3 с ДР, увеличивалось количество апоптотических клеток по сравнению с экспериментами, когда не использовали ЭО. Выявлено уменьшение количества топоизомеразы II альфа-положительных клеток при использовании НК с Fe3O4 и ДР после ЭО и длительной их экспозиции с ИФН по сравнению с экспериментами, когда использовали Fe2O3 с ДР.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment