СУЧАСНИЙ СТАН ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ КАРЦИНОМИ IN SITU ШИЙКИ МАТКИ

Федоренко З.П., Воробйова Л.І., Горох Є.Л., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

Резюме. Проведено дослідження захворюваності на карциному in situ шийки матки порівняно зі злоякісними новоутвореннями (ЗН) шийки матки в популяції України з метою оцінки повноти та якості реєстрації хворих цієї категорії. Показники захворюваності отримано на базі персоніфікованих даних Національного канцер-реєстру України. Проблема своєчасної діагностики та лікування карциноми in situ шийки матки набуває не тільки медико-біологічного, але й соціально-економічного значення, оскільки показник захворюваності на цю патологію досягає пікових значень у молодих вікових групах (30–39 років), що безпосередньо впливає на трудовий та демографічний потенціал населення України. Необхідно також наголосити, що хворі на карциному in situшийки матки належать до груп ризику щодо можливої захворюваності на ЗН шийки матки, тому адекватне лікування та охоплення диспансерним спостереженням цієї категорії хворих є реальним шляхом профілактики захворюваності жіночого населення на ЗН шийки матки. Особливу роль в організації цих заходів повинні відігравати акушери-гінекологи лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів при організаційно-методичному керівництві регіональних онкологічних закладів; окреме місце в цьому процесі має належати кабінетам патології шийки матки.

СУЧАСНИЙ СТАН ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ КАРЦИНОМИ IN SITU ШИЙКИ МАТКИ

Вступ

Рак шийки матки (РШМ) відіграє провідну роль у формуванні структури захворюваності жінок на злоякісні новоутворення (ЗН) репродуктивних органів. За причиною смерті злоякісні пухлини жіночих статевих органів займають 2-ге місце, а серед жінок працез­датного віку — 1-ше, що вказує на надзвичайну акту­альність проблеми, а також необхідність розробки опера­тивних рішень щодо подолання такої негативної тенденції.

Відомо також, що впровадження су­час­них скринінгових програм може суттєво вплинути на стан своєчасної діагностики цієї патології, у зв’язку з чим МОЗ України була прийнята галузева програма «Скринінг патології шийки матки» (Наказ МОЗ України від 31.12.2004 р. № 677). Новоутворення in situ, так само як і ЗН, підлягають онкологічному обліку, а інформація про всі випадки захворювання має надходити в регіональні канцер-реєстри. На відміну від розвинутих країн Європи, в Україні останнє десятиріччя захворю­ваність на РШМ зростає (на 11,9%), не дивлячись на на­явну систему цитологічного обстеження.

Метою є дослідження динаміки захворюваності на карциному in situ шийки матки порівняно зі ЗН цієї локалізації.

Матеріали та методи

Вивчення когорти хворих на рак та карциному in situ шийки матки проводили на основі бази даних Національного канцер-реєстру України із застосуванням методів дескриптивної епідеміології, медичної та математичної статистики. Проведено дослідження персоніфікованої інформації про 10 599 жінок, які перебували на обліку в онкологічних закладах України, станом на 01.01.2011 р.

Результати дослідження

Вивчено динаміку захворюваності на карциному in situ шийки матки (код МКХ-10 D06) у порівнянні зі ЗН відповідної локалізації (C53) за період з 2002 р., коли всю територію України було охоплено єдиною інформаційною системою збору даних Національного канцер-реєстру (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка захворюваності на злоякісні та in situ новоутворення шийки матки, Україна, 2002–2010 рр. (показник на 100 тис. жіночого населення)
Рис. 1. Динаміка захворюваності на злоякісні та in situ новоутворення шийки матки, Україна, 2002–2010 рр. (показник на 100 тис. жіночого населення)

Встановлено, що захворюваність на ЗН шийки матки залишається практично незмінною протягом останніх років (близько 20 випадків на 100 тис. жіночого населення), проте захворюваність на рак in situ має стійку тенденцію до збільшення (з 2,2‱ в 2002 р. до 4,8‱ в 2010 р.); певну роль у підвищенні рівня захворюваності на рак in situ шийки матки могла відіграти реалізація заходів програми «Скринінг патології шийки матки». Виявлення ЗН шийки матки в стадії in situ призвело до підвищення ефективності лікування та поступового зменшення кількості хворих, що не прожили року з моменту встановлення діагнозу, — з 19,8% у 2002 р. до 15,4% у 2009 р. (згідно з даними Національного канцер-реєстру України).

Не виключено також, що за цей період відбувалося поступове покращення якості реєстрації станів in situ в системі онкологічного обліку; проте відзначено велику варіативність показника захворюваності на рак in situ в 2010 р. — від 31 випадку на 100 тис. жіночого населення у м. Севастополь, 14–15 у Львівській та Волинській областях до поодиноких випадків в Донецькій, Миколаївській, Луганській, Чернігівській та інших областях. У Чернівецькій області взагалі не зареєстровано жодного випадку захворюваності на рак in situ шийки матки за весь досліджуваний період.

Зазначимо, що в розвинених країнах рівень захворюваності на рак in situ значно перевищує такі показники при інвазивних формах РШМ. Наприклад, за даними «UK Incidence Statistics» (Велика Британія), у 2007 р. було виявлено 25 033 випадки карциноми in situ шийки матки та лише 2 276 випадків інвазивних карцином цієї ж локалізації. Тобто, якщо у Великій Британії на 1 випадок ЗН шийки матки припадає 11, виявлених in situ, то в Україні, навпаки, на один виявлений випадок in situ припадає 4 випадки ЗН шийки матки.

Наводимо порівняльні дані 2010 р. та співвідношення між рівнем захворюваності на рак in situ та ЗН шийки матки та контингентами хворих на цю патологію, які перебувають на обліку в онкологічних закладах (див. табл. 1).

Таблиця 1 Захворюваність та розповсюдженість захворювання на карциному in situ та ЗН шийки матки, Україна, 2010 р.

Адміністративна територія Кількість випадків Захворюваність, грубий показник Контингенти
абс. кількість D09 показник на 100 тис. жіночого населення
D09 C53 D09 C53 співвідношення показників D09 C53 співвідношення показників
Україна 1175 4894 4,8 19,8 0,24 10599 43,0 241,9 0,18
АР Крим 25 155 2,4 14,6 0,16 237 22,3 176,1 0,13
Вінницька 103 167 11,6 18,8 0,62 1119 125,6 316,5 0,40
Волинська 77 122 14,0 22,2 0,63 374 68,2 331,6 0,21
Дніпропетровська 151 353 8,3 19,4 0,43 1311 71,9 231,3 0,31
Донецька 24 488 1,0 20,1 0,05 225 9,2 233,4 0,04
Житомирська 30 171 4,3 24,7 0,18 303 43,8 303,6 0,14
Закарпатська 35 149 5,4 23,0 0,23 123 19,0 230,1 0,08
Запорізька 26 196 2,6 19,9 0,13 164 16,6 188,7 0,09
Ів.-Франківська 25 129 3,4 17,7 0,19 135 18,5 213,9 0,09
Київська 25 183 2,7 19,8 0,14 242 26,2 265,5 0,10
Кіровоградська 15 155 2,7 28,2 0,10 103 18,8 225,8 0,08
Луганська 18 204 1,4 16,3 0,09 406 32,4 217,6 0,15
Львівська 206 261 15,4 19,6 0,79 2226 166,7 267,5 0,62
Миколаївська 8 137 1,2 21,4 0,06 260 40,6 259,6 0,16
Одеська 35 368 2,8 29,1 0,10 201 15,9 301,2 0,05
Полтавська 28 155 3,5 19,2 0,18 112 13,8 225,2 0,06
Рівненська 22 109 3,6 18,0 0,20 475 78,3 200,6 0,39
Сумська 13 123 2,0 19,3 0,11 130 20,4 252,7 0,08
Тернопільська 26 105 4,5 18,1 0,25 248 42,6 283,6 0,15
Харківська 102 261 6,8 17,5 0,39 841 56,5 210,8 0,27
Херсонська 27 131 4,6 22,3 0,21 129 22,0 234 0,09
Хмельницька 15 141 2,1 19,7 0,11 86 12,0 231,4 0,05
Черкаська 21 175 3,0 24,9 0,12 256 36,4 304,5 0,12
Чернівецька 0 66 0,0 13,8 0,00 0 0,0 299,7 0,00
Чернiгiвcька 7 111 1,2 18,4 0,06 166 27,5 231 0,12
м. Київ 47 234 3,2 15,9 0,20 520 35,2 188,2 0,19
м. Севастополь 64 45 31,1 21,8 1,42 207 100,5 281,9 0,36

Аналіз персоніфікованої бази даних Національного канцер-реєстру України 2010 р. показав, що 62% випадків захворювання на рак in situ шийки матки виявлено в результаті самостійного звернення жінок до лікувального закладу і лише 19% — в жіночих оглядових кабінетах, решта 19% — при інших видах профілактичних оглядів. Показник (30–40%) активно виявленого раку in situ шийки матки залишається практично незмінним впродовж останніх 8 років.

Вивчення повікових особливостей захворюваності на рак in situ та ЗН шийки матки за період 2002–2010 рр. показало, що для раку in situ характерний більш ранній пік захворюваності (вікові групи 30–40 років), ніж при ЗН шийки матки, а в молодших — ідентичний (рис. 2).

Рис. 2. Повікові показники захворюваності на злоякісні та in situ новоутворення шийки матки, 2002–2010 рр., Україна (на 100 тис. жіночого населення)
Рис. 2. Повікові показники захворюваності на злоякісні та in situ новоутворення шийки матки, 2002–2010 рр., Україна (на 100 тис. жіночого населення)

Зазначимо, що при вивченні стану реєстрації рак in situ шийки матки (D06) було виявлено лише 45 хворих, в реєстраційній карті яких зареєстровано 2 діагнози: перший — рак in situ шийки матки, другий — ЗН шийки матки (С53) (що становить 0,5% хворих на рак in situ шийки матки). Можливо, у більшості випадків РШМ, що виник у хворої після реєстрації карциноми in situ, був внесений в карту замість попереднього діагнозу, внаслідок чого неможливо проаналізувати динаміку та ризики виникнення злоякісних пухлин у хворих, яким попередньо було діагностовано карциному in situ.

Здійснено вивчення інформації про спеціальне лікування хворих на рак in situ шийки матки (з аналізу були виключені ті хворі, які, крім in situ, мали також ЗН). Встановлено, що показник охоплення спеціальним лікуванням хворих на карциному in situ шийки матки є аналогічним і у хворих на ЗН шийки матки — 83,7 та 81,9%, відповідно, найпоширенішим методом лікування є хірургічний. Зазначимо, що в Івано-Франківській та Запорізькій областях відсутні відомості про спеціальне лікування більш ніж у половини хворих; у Харківській області та м. Києві не отримали спеціальне лікування до 40% хворих, у Полтавській та Рівненській областях — понад 25% (див. табл. 2).

Таблиця 2 Відомості про спеціальне лікування хворих на рак in situ шийки матки, 2002–2010 рр.

Адміністративна територія Всього Не отримали спец. лікування Тільки хірургічне Комбіновані та інші види лікування
Україна 8082 1316 16,3% 6487 80,3% 279 3,5%
АР Крим 158 23 14,6% 132 83,5% 3 1,9%
Вінницька 978 66 6,7% 893 91,3% 19 1,9%
Волинська 296 21 7,1% 271 91,6% 4 1,4%
Дніпропетровська 1114 169 15,2% 929 83,4% 16 1,4%
Донецька 211 33 15,6% 165 78,2% 13 6,2%
Житомирська 165 13 7,9% 145 87,9% 7 4,2%
Закарпатська 90 22 24,4% 63 70,0% 5 5,6%
Запорізька 154 91 59,1% 56 36,4% 7 4,5%
Івано-Франківська 110 87 79,1% 23 20,9% 0 0,0%
Київська 207 19 9,2% 177 85,5% 11 5,3%
Кіровоградська 72 17 23,6% 52 72,2% 3 4,2%
Луганська 239 26 10,9% 202 84,5% 11 4,6%
Львівська 1694 55 3,2% 1636 96,6% 3 0,2%
Миколаївська 80 18 22,5% 62 77,5% 0 0,0%
Одеська 166 30 18,1% 131 78,9% 5 3,0%
Полтавська 94 24 25,5% 68 72,3% 2 2,1%
Рівненська 247 63 25,5% 172 69,6% 12 4,9%
Сумська 94 14 14,9% 79 84,0% 1 1,1%
Тернопільська 139 25 18,0% 114 82,0% 0 0,0%
Харківська 695 260 37,4% 356 51,2% 79 11,4%
Херсонська 110 16 14,5% 87 79,1% 7 6,4%
Хмельницька 63 13 20,6% 48 76,2% 2 3,2%
Черкаська 174 19 10,9% 117 67,2% 38 21,8%
Чернівецька 0 0 0 0
Чернiгiвcька 128 2 1,6% 106 82,8% 20 15,6%
м. Київ 406 160 39,4% 238 58,6% 8 2,0%
м. Севастополь 198 30 15,2% 165 83,3% 3 1,5%

Висновки

Проблема своєчасної діагностики та лі­кування карциноми in situ шийки матки набуває не тільки медико-біологічного, але й соціально-економічного значення, оскільки показник захворюваності на цю патологію досягає пікових значень у молодих вікових групах (30–39 років), що безпосередньо впливає на трудовий та демографічний потенціал населення України. Необхідно також наголосити, що хворі на карциному in situ шийки матки належать до груп ризику щодо можливої захворюваності на ЗН шийки матки, тому адекватне лікування та охоплення диспансерним спостереженням цієї категорії хворих є реальним шляхом профілактики захворюваності на ЗН шийки матки жіночого населення. Особливу роль в організації цих заходів повинні відігравати акушери-гінекологи лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів при організаційно-методичному керівництві регіональних онкологічних закладів; окреме місце в цьому процесі має належати кабінетам патології шийки матки.

Современное состояние диагностики, лечения и регистрации карциномы in situ шейки матки

З.П. Федоренко, Л.И. Воробьева, Е.Л. Горох, Е.В. Сумкина, Л.Б. Куценко

Национальный институт рака, Киев

Резюме. Проведено исследование заболеваемости карциномой in situ шейки матки по сравнению со злокачественными новообразованиями (ЗН) шейки матки в популяции Украины с целью оценки полноты и качества регистрации больных этой категории. Показатели заболеваемости получены на базе персонифицированных данных Национального канцер-регистра Украины. Проблема своевременной диагностики и лечения карциномы in situ шейки матки обретает не только медико-биологическое, но и социально-экономическое значение, поскольку показатель заболеваемости этой патологией достигает пиковых значений в молодых возрастных группах (30–39 лет), что непосредственно влияет на трудовой и демографический потенциал населения Украины. Необходимо также подчеркнуть, что больные карциномой in situ шейки матки относятся к группе риска относительно возможной заболеваемости ЗН шейки матки, поэтому адекватное лечение и охват диспансерным наблюдением этой категории больных является реальным путем профилактики заболеваемости женского населения раком шейки матки. Особую роль в организации этих мероприятий должны выполнять акушеры-гинекологи лечебно-профилактических учреждений всех уровней при организационно-методическом руководстве региональных онкологических учреждений; особое место в этом процессе должно принадлежать кабинетам патологии шейки матки.

заболеваемость злокачественными новообразованиями, карцинома in situ шейки матки, канцер-регистр.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment