Експресія TOP2A як суттєвий прогностичний фактор при нейроендокринних пухлинах легень

Читаєва Г.Є.1, Захарцева Л.М.2

Резюме. Нейроендокринні пухлини (НЕП) легені вважають­ся досить рідкісними, проте захворюваність на НЕП зростає в усьому світі. За даними нещодавніх досліджень, НЕП становлять до 25% у структурі всіх новоутворень легені. НЕП бронхолегеневої локалізації — гетерогенні новоутворення, які розподіляють на 4 гістологічних типи: типовий карциноїд, атипо­вий карциноїд, крупноклітинна нейроендокринна карцино­ма та дрібноклітинна карцинома легені. Нерідко НЕП легень є клінічно «мовчазними» або характеризуються неспецифічними симптомами; встановлення коректного діагнозу зазвичай відтерміновується. Регіонарні та віддалені метастази виявляються з першим клінічним проявом захворюван­ня більш ніж у 40% пацієнтів, що вкрай негативно позначається на виживаності. Морфологічне та імуногістохімічне (ІГХ) досліджен­ня важливі для діагностики НЕП легені, однак результати ІГХ дослідження у деяких випадках складно трактувати однозначно. Ki-67 допомагає відрізнити карциноїди від більш низько диференційованих НЕП, однак це недостатньо надійний маркер для визначення клінічного перебігу захворювання та прогнозу. Мета досліджен­ня: оцінка експре­сії проліферативного маркера TOP2A як прогностичного критерію при НЕП легені. Методи. Для проведення дослідження використано операційний і біопсійний матеріал, отриманий від 50 хворих при НЕП легені до призначення їм хіміотерапії. У кожному з випадків проведене морфологічне та ІГХ досліджен­ня. Для оцінки експресії Ki-67 і TOP2A використа­но методи непараметричної статистики. Результати. Більш високий показник Ki-67 відпові­дав вищо­му рівню експресії TOP2A (коефіцієнт кореляції Спірмена, r=0,603, p=0,00000362). Не виявлено достовір­ного зв’язку між рівнем експресії Ki-67 та вираженістю некрозу, а також наявністю метастазів. Нато­мість експресія TOP2A була пов’язана з кількома ключови­ми особливостями НЕП легені. Виявлено достовірний зв’язок між рівнем TOP2A і вираженістю некрозу, а також метастатичним ураженням лімфатичних вузлів. Низькі показники TOP2A асоціювалися з більшою тривалістю життя; порогове значення TOP2A ≤13% було критичним для виживанос­ті пацієнтів. Виснов­ки. Рівень експресії TOP2A — більш надійний показник, ніж Ki-67, і може бути використаний у якості додаткового предиктора наявності регіонарних метастазів на момент встановлення діагнозу та скорочення тривалості життя пацієнтів при НЕП легені. У подальшому бажано проведення проспективних досліджень для уточнення «критичних показників» TOP2A як прогностичного фактора при бронхолегеневих НЕП.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment