Вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р.: хіміотерапевтичне лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Устінов О.В.

Наводимо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р. за пакетом «Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Консультування, медична допомога пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.
 2. Проведення лабораторних досліджень пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення, зокрема:
  1. розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (у цілодобовому режимі);
  2. цитоморфологічне дослідження клітин крові;
  3. визначення групи крові і резус-фактора (у цілодобовому режимі);
  4. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлориди, калій, натрій, кальцій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (кількісне визначення), прокальцитонін, альбумін у сироватці крові) (у цілодобовому режимі);
  5. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, міжнародне нормалізоване відношення, фібриноген) (у цілодобовому режимі);
  6. визначення метотрексату в сироватці крові (у разі лікування дітей);
  7. глюкоза в цільній крові або сироватці крові (у цілодобовому режимі);
  8. тести на тропонін (у цілодобовому режимі);
  9. дослідження спинномозкової рідини;
  10. загальний аналіз сечі;
  11. дослідження на онкологічні маркери;
  12. патоморфологічні дослідження (гістологічне/цитологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
  13. молекулярно-генетичні, крім методів секвенування наступного покоління;
  14. бактеріологічні дослідження;
  15. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу, у пацієнта/пацієнтки з підозрою на рецидив новоутворення.
 4. Проведення інструментальних досліджень пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення, зокрема:
  1. магнітно-резонансна томографія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  2. рентгенологічні дослідження, комп’ютерна томографія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  3. ендоскопічні дослідження;
  4. ультразвукові дослідження, у тому числі з проведенням доплерографії;
  5. сцинтиграфія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  6. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 5. Цілодобовий моніторинг вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, електрокардіографія).
 6. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтом/пацієнткою в стаціонарних умовах.
 7. Надання кисневої підтримки пацієнту/пацієнтці.
 8. Надання медичної допомоги в умовах палати та/або відділення інтенсивної терапії.
 9. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та лікувальних процедур, за яких воно необхідне, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 10. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнту/пацієнтці з підтвердженим онкологічним діагнозом.
 11. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги.
 12. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги за іншими напрямами в інші заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) або виклик спеціалістів із цих закладів для надання такого виду допомоги пацієнту/пацієнтці у разі неможливості їх транспортування.
 13. Надання послуг з реабілітації під час отримання лікування та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання послуг з реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги (за потреби).
 14. Проведення супровідної медикаментозної терапії.
 15. Забезпечення компонентами та препаратами крові в цілодобовому режимі.
 16. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 17. Інформування пацієнта/пацієнтки про можливе порушення репродуктивної функції перед початком хіміотерапевтичного лікування та направлення його/її (за бажанням) на консультацію репродуктолога у відповідний ЗОЗ.
 18. Забезпечення харчуванням в умовах стаціонару.
 19. Обов’язкова видача пацієнту/пацієнтці форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» відповідно до вимог законодавства.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Наявність лабораторії та забезпечення проведення клінічних, біохімічних та інших лабораторних досліджень у ЗОЗ, визначених у специфікаціях.
 2. Забезпечення патоморфологічних досліджень (гістологічних/цитологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших умов користування.
 3. Забезпечення проведення інструментальних методів дослідження (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших умов користування.
 4. Забезпечення проведення рентгенологічного дослідження в цілодобовому режимі в ЗОЗ.
 5. Забезпечення проведення ультразвукового дослідження в цілодобовому режимі за місцем надання медичних послуг.
 6. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 7. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, електрокардіографія та ін.).
 8. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 9. Забезпечення пацієнтів кисневою підтримкою.
 10. Забезпечення мультидисциплінарного підходу під час вибору ефективної тактики лікування при злоякісному новоутворенні.
 11. Наявність затвердженого персонального складу постійної мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму), до складу якого входять: щонайменше один лікар-онколог, лікар-хіруг-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, лікар-патологоанатом (за необхідності), та залучення до консультації лікаря-уролога або лікаря-гінеколога-онколога у разі потреби надання інформації пацієнтам про збереження їх репродуктивного здоров’я. Залучення інших спеціалістів до консиліуму залежно від потреб пацієнтів. У разі лікування дітей залучення до складу групи спеціалістів (консиліуму) відповідних спеціалістів дитячого профілю.
 12. Забезпечення пацієнтів необхідною трансфузійною підтримкою в цілодобовому режимі.
 13. Забезпечення направлення пацієнтів для отримання спеціалізованої медичної допомоги за іншими напрямами в інші ЗОЗ або виклик спеціалістів (з числа працівників надавача або за договором підряду) для надання такого виду допомоги пацієнтам у разі неможливості їх транспортування.
 14. Забезпечення надання пацієнтам послуг з реабілітації в гострий період реабілітації (за відсутності протипоказань) у стаціонарних умовах та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційної допомоги в післягострий та довготривалий періоди реабілітації.
 15. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 16. Інформування пацієнтів щодо можливостей лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження з ними плану лікування відповідно до їх очікувань та можливостей.
 17. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
 18. Наявність обладнаного місця приготування розчинів хіміо- та таргетних препаратів згідно зі стандартами щодо розмірів приміщення та наявності ламінарної камери з каналом вентиляції.
 19. Наявність протоколу утилізації та знищення залишків лікарських засобів.
 20. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для сумісного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я.
 21. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
 22. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).
 23. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 24. Забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.
 25. Здійснення закупівлі лікарських засобів, визначених Національним переліком основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 26. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених ЗОЗ або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору з Національною службою здоров’я України.
 27. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
 28. Обов’язкове інформування ЗОЗ усіх форм власності регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про пацієнтів відповідно до форм первинної облікової документації № 090/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення» та № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (після кожного етапу лікування).
 29. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, у тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.
 30. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах: 

 1. За місцем надання медичних послуг:
  1. Лікар-онколог — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ. Для закладів, що надають медичну допомогу дітям: лікар-онколог дитячий та/або лікар гематолог-онколог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
  2. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост).
 2. У ЗОЗ:
  1. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост). У разі лікування дітей у ЗОЗ для дорослих: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  2. Лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-гінеколог-онколог — щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом. Для закладів, що надають медичну допомогу дітям: лікар-хірург дитячий та/або лікар-нейрохірург дитячий — щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  3. Лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.
  4. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  5. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  6. Лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  7. Лікар-лаборант та/або біохімік — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  8. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  9. Рентгенолаборант — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.

Вимоги до переліку обладнання: 

 1. У ЗОЗ:
  1. система рентгенівська діагностична;
  2. електрокардіограф багатоканальний;
  3. система рентгенівської комп’ютерної томографії (у тому числі для проведення досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших обставин користування);
  4. система магнітно-резонансної томографії (у тому числі для проведення досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших обставин користування);
  5. система ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера;
  6. резервне джерело електропостачання;
  7. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.
 2. У відділенні інтенсивної терапії/палаті інтенсивної терапії:
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий(і) концентратор(и)), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не нижче 93±3%, тиск на рівні не нижче 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;
  3. апарат штучної вентиляції легенів — щонайменше 2;
  4. електрокардіограф багатоканальний;
  5. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
  6. ларингоскоп з набором клинків;
  7. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, електрокардіографія, SpO2, температура тіла та ін.) — щонайменше 2;
  8. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 5.
 3. За місцем надання медичних послуг (профільне відділення):
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. централізована та/або змішана, та/або децентралізована система киснезабезпечення з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у 20% ліжок відділення (місця надання послуги);
  3. мішок ручної вентиляції легенів;
  4. пульсоксиметр — щонайменше 2;
  5. глюкометр;
  6. насос інфузійний роликовий — щонайменше 5;
  7. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;
  8. аспіратор (відсмоктувач);
  9. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
  10. термометр безконтактний — щонайменше 4;
  11. витяжна шафа для розведення цитостатичних препаратів та/або ламінарна камера з каналом вентиляції із забезпеченням ефективного і безпечного видалення шкідливих випарів лікарських препаратів з виробничих приміщень.
 4. У лабораторії:
  1. гематологічний аналізатор;
  2. біохімічний аналізатор.

Інші вимоги: 

 1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Анестезіологія» та/або «Дитяча анестезіологія», «Онкологія» та/або «Дитяча онкологія», та/або «Онкогінекологія», та/або «Онкоотоларингологія», та/або «Онкохірургія».
 2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).
 3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.
 4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

За матеріалами nszu.gov.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment