Вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р.: радіологічне лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Устінов О.В.

Наводимо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій на 2023 р. за пакетом «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

 1. Консультування, медична допомога пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення, зокрема:
  1. розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);
  2. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  3. визначення групи крові і резус-фактора;
  4. загальний аналіз сечі;
  5. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, лактатдегідрогеназа, лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлориди, калій, кальцій, натрій, С-реактивний білок (кількісне визначення), прокальцитонін, кількісне визначення альбуміну в сироватці крові);
  6. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, міжнародне нормалізоване відношення, фібриноген);
  7. визначення метотрексату в сироватці крові (у разі лікування дітей);
  8. тести на тропонін;
  9. дослідження спинномозкової рідини;
  10. дослідження на онкологічні маркери;
  11. патоморфологічні дослідження (гістологічне/цитологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
  12. молекулярно-генетичні дослідження згідно з галузевими стандартами, крім методів секвенування наступного покоління;
  13. бактеріологічні дослідження;
  14. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу, у пацієнта/пацієнтки з підозрою на рецидив новоутворення.
 4. Проведення інструментальних досліджень в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнту/пацієнтці з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:
  1. МРТ (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  2. рентгенологічні дослідження, КТ (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  3. ендоскопічні дослідження;
  4. ультразвукові дослідження, у тому числі з проведенням доплерографії;
  5. сцинтиграфія (у тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
  6. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
 5. Цілодобовий моніторинг вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, електрокардіографія).
 6. Планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.
 7. Проведення променевої терапії (дистанційної, контактної) та/або лікування методами ядерної медицини.
 8. Проведення супровідної медикаментозної терапії.
 9. Надання кисневої підтримки пацієнту/пацієнтці.
 10. Забезпечення компонентами та препаратами крові в цілодобовому режимі.
 11. Надання медичної допомоги в умовах відділення/палати інтенсивної терапії.
 12. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, за яких це необхідно, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 13. Консультування пацієнта/пацієнтки з підтвердженим онкологічним діагнозом лікарями інших спеціальностей.
 14. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги.
 15. Надання послуг з реабілітації під час отримання лікування та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання послуг з реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги (за потреби).
 16. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги за іншими напрямами в інші заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) або виклик спеціалістів із цих закладів для надання такого виду допомоги пацієнта/пацієнтки у разі неможливості його/її транспортування.
 17. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтом/пацієнткою в стаціонарних умовах.
 18. Забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта/пацієнтки згідно з вимогами до обладнання для проведення променевої терапії.
 19. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 20. Забезпечення пацієнта/пацієнтки харчуванням в умовах стаціонару.
 21. Інформування пацієнта/пацієнтки перед початком лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням пацієнта/пацієнтки на консультацію репродуктолога у відповідний ЗОЗ.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі: 

 1. Проведення променевої терапії із застосуванням лінійного прискорювача та/або гамма-ножа, та/або кіберножа.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави для надання послуги: 

 • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом новоутворення;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ.

Вимоги до організації надання послуги: 

 1. Наявність лабораторії та забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у ЗОЗ, визначених у специфікаціях.
 2. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 3. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень (гістологічних/цитологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в ЗОЗ та/або на умовах договору підряду.
 4. Забезпечення проведення інструментальних досліджень (магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп’ютерна томографія (КТ), ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших обставин використання відповідного обладнання.
 5. Забезпечення проведення досліджень з використанням однофотонного емісійного комп’ютерного томографа, поєднаного з комп’ютерним томографом у ЗОЗ або на умовах оренди, підряду та інших обставин користування.
 6. Забезпечення проведення ультразвукового дослідження в цілодобовому режимі за місцем надання медичних послуг.
 7. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, SpO2, електрокардіографія та ін.).
 8. Забезпечення планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтами.
 9. Забезпечення дистанційної та/або контактної променевої терапії та/або ядерної медицини.
 10. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 11. Забезпечення пацієнтів необхідною трансфузійною підтримкою в цілодобовому режимі.
 12. Забезпечення надання пацієнтам послуг з реабілітації в гострий період реабілітації (за відсутності протипоказань) у стаціонарних умовах та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційної допомоги в післягострий та довготривалий періоди реабілітації.
 13. Забезпечення мультидисциплінарного підходу під час вибору ефективної тактики лікування при злоякісному новоутворенні.
 14. Наявність затвердженого персонального складу постійної мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму), до складу якого входять: щонайменше один лікар-онколог, лікар-хіруг-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог, лікар-патологоанатом (за необхідності) та залучення до консультації лікаря-уролога або лікаря-гінеколога-онколога у разі потреби в наданні інформації пацієнтам щодо збереження їх репродуктивної системи. Залучення інших спеціалістів залежно від потреб пацієнтів. У разі лікування дітей залучення до складу групи спеціалістів (консиліуму) відповідних спеціалістів дитячого профілю.
 15. Забезпечення направлення пацієнтів для отримання спеціалізованої медичної допомоги за іншими напрямами в інші ЗОЗ або виклик спеціалістів (з числа працівників надавача або за договором підряду) для надання такого виду допомоги пацієнтам у разі неможливості їх транспортування.
 16. Забезпечення пацієнтів кисневою підтримкою.
 17. Забезпечення інтервенційної радіології з ультразвуковою та/або Rg (С-дуга), та/або КТ-, та/або МРТ-навігацією під час планування брахітерапії.
 18. Проведення постійної поточної дозиметрії радіологічного обладнання, а також ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих персоналом радіологічного відділення.
 19. Інформування пацієнтів щодо можливостей лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження з хворими плану лікування відповідно до їх очікувань та можливостей.
 20. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.
 21. Наявність протоколу утилізації та знищення залишків лікарських засобів.
 22. Наявність у штаті відділення інженера з клінічної дозиметрії та/або інженера-радіолога, та/або медичного фізика, та/або фізика (інженера-радіофізика).
 23. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров’я.
 24. Забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з чинними нормативно-правовими актами.
 25. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
 26. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (зокрема, гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2).
 27. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю в ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 28. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 29. Здійснення закупівлі лікарських засобів, визначених Національним переліком основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 30. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених ЗОЗ або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору з Національною службою здоров’я України.
 31. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
 32. Обов’язкове інформування закладами всіх форм власності регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про пацієнта відповідно до форм первинної облікової документації № 090/о «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення» та № 027/о «Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (після кожного етапу лікування).
 33. Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, у тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.
 34. Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах: 

 1. За місцем надання медичних послуг:
  1. Лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог — щонайменше 3 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  2. Сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост).
 2. У ЗОЗ:
  1. Лікар-радіолог та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  2. Лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  3. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ (цілодобовий пост). У разі лікування дітей у ЗОЗ для дорослих: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  4. Лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий — щонайменше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  5. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  6. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  7. Лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  8. Рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ.
  9. Лікар-лаборант та/або біохімік — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.
  10. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання: 

 1. У ЗОЗ:
  1. обладнання, що забезпечує дистанційну та/або контактну променеву терапію (гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат та/або інше обладнання для проведення контактної терапії) та/або обладнання і препарати, що забезпечують використання ядерної медицини, в тому числі діагностики (радіофармпрепарати та/або гамма-камера, та/або однофотонний емісійний комп’ютерний томограф);
  2. витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксувальні засоби);
  3. обладнання для планування дистанційної та/або контактної терапії (КТ-симулятор та/або рентгенівський симулятор, або інше обладнання) та відповідне програмне забезпечення;
  4. обладнання для абсолютної та відносної дозиметрії;
  5. система рентгенівської КТ (у тому числі для проведення досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших обставин користування);
  6. система МРТ (у тому числі для проведення досліджень з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності ЗОЗ, на умовах оренди, підряду та інших обставин користування);
  7. система ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера;
  8. система рентгенівська діагностична;
  9. електрокардіограф багатоканальний;
  10. резервне джерело електропостачання;
  11. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.
 2. У відділенні інтенсивної терапії/палаті інтенсивної терапії:
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий(-і) концентратор(-и), що здатні підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не нижче 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;
  3. апарат штучної вентиляції легенів — щонайменше 2;
  4. електрокардіограф багатоканальний;
  5. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
  6. ларингоскоп з набором клинків;
  7. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, електрокардіографія, SpO2, температура тіла) — щонайменше 2;
  8. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4.
 3. За місцем надання медичних послуг:
  1. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
  2. централізована та/або змішана, та/або децентралізована система киснезабезпечення з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у 20% ліжок відділення (місця надання послуги);
  3. волюметричний шприцевий насос (перфузор) або насос інфузійний загального призначення (інфузомат) — щонайменше 5;
  4. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;
  5. мішок ручної вентиляції легенів;
  6. пульсоксиметр — щонайменше 2;
  7. глюкометр;
  8. термометр безконтактний — щонайменше 4;
  9. аспіратор (відсмоктувач);
  10. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.
 4. У лабораторії:
  1. гематологічний аналізатор;
  2. біохімічний аналізатор.

Додаткові вимоги до переліку обладнання: 

 1. У ЗОЗ:
 • лінійний прискорювач та/або гамма-ніж, та/або кіберніж.

Інші вимоги: 

 1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Анестезіологія» та/або «Дитяча анестезіологія», «Променева терапія», «Онкологія» та/або «Дитяча онкологія», та/або «Онкогінекологія», та/або «Онкоотоларингологія», та/або «Онкохірургія», та/або «Радіологія», та/або «Рентгенологія», та/або «Радіонуклідна діагностика».
 2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).
 3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.
 4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

За матеріалами nszu.gov.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment