Гістологічна градація аденокарцином товстої кишки на основі багатофакторного аналізу стану ядерного апарату пухлинних клітин

Савчин Т.М.1, Antoniak S.N.2, Grabovoy A.N.1

Резюме. Мета роботи: розробка моделі гістологічної градації аденокарцином (АК) товстої кишки на основі багатопараметричного логістичного регресійного аналізу стану ядерного апарату пухлинних клітин. Матеріал біопсій і отриманий при хірургічному лікуванні пацієнтів з АК або доброякісними новоутвореннями товстої кишки вивчали з використанням гістологічних, морфометричних, денситометричних, імуногістохімічних методів і математичного моделювання. Для поліпшення диференціювання пухлин суміжних ступенів градації (G) потрібні різні моделі з різними коефіцієнтами і різним набором параметрів. Таким чином, ключовими параметрами диференціації доброякісних новоутворень і АК є: середній вміст ДНК, частка життєздатних ракових клітин, кількість ядерцевих організаторів, індекс проліферації (Ki-67) і рівень експресії р53. Модель для диференціювання АК G1 і G2 характеризується аналогічним набором параметрів і містить як додатковий критерій середній розмір ядерцевих організаторів. Відмінності між АК G2 і G3 найменш виражені, і ці гістологічні типи АК відрізняються тільки двома ознаками — рівнем експресії клітинами пухлини Bcl-2 і p53. Запропонована модель оцінки класу для пацієнтів з АК товстої кишки показала гарну якість.

Резюме. Цель работы: разработка модели гистологической градации аденокарцином (АК) толстой кишки на основе многопараметрического логистического регрессионного анализа состояния ядерного аппарата опухолевых клеток. Материал биопсий и полученный при хирургическом лечении пациентов с АК или доброкачественными новообразованиями толстой кишки изучали с использованием гистологических, морфометрических, денситометрических, иммуногистохимических методов и математического моделирования. Для улучшения дифференциации опухолей смежных степеней градации (G) требуются разные модели с различными коэффициентами и различным набором параметров. Таким образом, ключевыми параметрами дифференциации доброкачественных новообразований и АК являются: среднее содержание ДНК, доля жизнеспособных раковых клеток, количество ядрышковых организаторов, индекс пролиферации (Ki-67) и уровень экспрессии р53. Модель для дифференциации АК G1 и G2 характеризуется аналогичным набором параметров и содержит в качестве дополнительного критерия средний размер ядрышковых организаторов. Различия между АК G2 и G3 наименее выражены, и эти гистологические типы АК отличаются только двумя признаками — уровнем экспрессии клетками опухоли Bcl-2 и p53. Предлагаемая модель оценки класса для пациентов с АК толстой кишки показала хорошее качество.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment