Виживаність хворих на метастатичний нирково-клітинний рак після проведення циторедуктивної резекції нирки

Пікуль М.В., Вітрук Ю.В., Стаховський Е.О., Кононенко О.А., Войленко О.А.

Роль циторедуктивної резекції нирки на сьогодні залишається дискутабельною. В еру застосування інгібіторів тирозинкінази життя пацієнтів із метастатичним нирково-клітинним раком (мНКР) подовжується, а виконання циторедуктивної нефректомії, що є стандартом лікування у цієї групи хворих, може провокувати розвиток ниркової недостатності у віддалений період. Метою роботи був аналіз виживаності хворих, яким виконали циторедуктивну резекцію нирки (ЦРН) з пухлиною при мНКР, порівняння виживаності останніх із досліджуваними, яким була виконана циторедуктивна нефректомія (ЦН).

Ретроспективно проаналізовано результати лікування 116 пацієнтів із мНКР, які були прооперовані в Національному інституті раку з 2008 по 2013 р. Середній вік становив 55,9±6,4 року. ЦРН була виконана у 44 (37,9%) випадках, а ЦН — у 72 (62,1%). В обох групах проведений аналіз клінічних даних та побудовані криві виживаності.

Тривалість спостереження для всієї групи становила 19,3±12 міс (від 3 до 65 міс). При порівнянні груп ЦРН та ЦН не виявлено статистично достовірної різниці за віком, ECOG статусом, тривалістю спостереження, використанням таргетної терапії, інтраопераційною крововтратою, передопераційним рівнем креатиніну, а також післяопераційним ліжко-днем. Групи різнилися за розміром пухлини: 59,3±27,3 мм проти 80,4±36,5 мм (р<0,001). Криві виживаності Каплана — Мейєра наведено на рисунку. Відмічено різницю у виживаності на користь групи ЦРН (р=0,007). Медіана загальної виживаності для ЦРН становила

35 міс проти 16 міс для групи ЦН.

Незважаючи на те що в групі, в якій була виконана ЦРН пацієнтам з мНКР та резектабельними пухлинними ураженнями, продемонстровано багатообіцяючі первинні результати, цей вид операції потребує подальшого вивчення на більшій когорті досліджуваних. Збереження додаткової функціонуючої ниркової паренхіми може підвищувати загальну виживаність хворих, зберігаючи основні переваги циторедукції.

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment