Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні

Федоренко З.П., Гулак Л.О., Рижов А.Ю., Горох Є.Л., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

Резюме. Вперше проведено дослідження простеженості хворих зі злоякісними новоутвореннями (ЗН) жіночих репродуктивних органів з метою оцінки якості диспансеризації пацієнтів онкологічного профілю на основі персоніфікованої інформації Національного канцер-реєстру України. Показники простеженості обчислювалися як питома вага хворих із датою останнього контакту у 2015 р. серед тих, у реєстраційній карті яких зазначено статус «перебуває під спостереженням». Проведено дослідження рівня простеженості 401 585 жінок, які перебували на обліку онкологічних закладів України станом на 1 січня 2016 р., діагноз у яких було встановлено у період 1950–2015 рр. Виявлено, що зареєстрована у 2015 р. інформація про життєвий статус хворих на рак грудної залози з діагнозом, встановленим у 1950–1999 рр., наявна лише у 44,8% випадків; навіть у пацієнток пізнішого періоду діагностування захворювання (2000–2014 рр.) показник простеженості не перевищував 52,3%. Рівень простеженості хворих на рак жіночих статевих органів у цілому (1950–2015 рр.) становив 55,7%, у тому числі пацієнток зі ЗН тіла та шийки матки він сягав 48,2 та 50,3%; простеженість хворих зі ЗН яєчника та вульви — 48,9 та 44,0% відповідно. У когорті 1950–1999 рр. встановлення діагнозу цей показник в середньому не перевищував 41,3%, тобто майже 60,0% цих хворих у 2015 р. не були охоплені заходами диспансеризації, та у реєстраційних картах відсутні відомості про їхній життєвий статус у цьому році. Найнижчі рівні простеженості зареєстровано у пацієнток зі ЗН вульви — 34,7% та яєчника — 39,2%; у найбільших за чисельністю групах — ЗН тіла та шийки матки — рівні простеженості не перевищували 41,1 та 42,3% відповідно. За даними дослідження виявлено порушення вимог диспансерного нагляду за хворими онкологічного профілю та недоліки в реєстрації їх поточного життєвого статусу. Результати дослідження сприяють отриманню достовірної інформації про стан ураження населення ЗН, що необхідно для визначення пріоритетів в організації протиракової боротьби в Україні

Вступ

Впровадження у практику онкологічної служби України інформаційної технології Національного канцер-реєстру (НКР) суттєво розширило можливості об’єктивізації показників, за якими оцінюється стан організації онкологічної допомоги населенню, в тому числі диспансерного спостереження. Як інтегральний критерій оцінки якості надання онкологічної допомоги населенню, зокрема організації диспансерного спостереження за хворими на рак, за рекомендацією Міжнародної агенції з дослідження раку (МАДР), у світовій практиці загальноприйнятим є показник популяційної 5-річної виживаності. Обчислення показника виживаності потребує високого ступеня простеженості досліджуваної групи з визначенням життєвого статусу хворого (живий чи помер). Згідно з рекомендаціями МАДР аналіз виживаності пацієнтів доцільно проводити, якщо ступінь простеженості досягає 95%, а кількість випадків, про які немає відомостей протягом досліджуваного періоду, не перевищує 5%.

Організація процесу диспансеризації населення України взагалі та хворих зі злоякісними новоутвореннями (ЗН) зокрема регламентується Наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 27.08.2010 р. № 728 «Про диспансеризацію населення». Система диспансеризації хворих онкологічного профілю має чітко окреслені терміни та вимоги, спрямовані на своєчасне виявлення пролонгації злоякісного процесу та надання спеціалізованої медичної допомоги, зниження інвалідизації, збільшення тривалості життя пацієнтів. Терміни та кратність обстеження хворих з онкологічною патологією після проведеного лікування визначено «Стандартами діагностики та лікування онкологічних хворих», затвердженими Наказом МОЗ України від 17.09.2007 р. № 554: у 1-й рік спостереження — 1 раз на 3 міс, в 2-й рік — 1 раз на 6 міс, у наступні роки — 1 раз на рік впродовж усього життя пацієнта.

Суттєву роль в організації процесу диспансерного спостереження за хворими онкологічного профілю має відіграти перехід до страхової медицини, що, з одного боку, змусить пацієнта відповідально ставитися до власного здоров’я та своєчасно проходити медичні огляди та, з іншого, дисциплінує сімейних лікарів, які повинні конт­ролювати цей процес.

Результати диспансерного спостереження повинні своєчасно вноситися до бази даних канцер-реєстрів для поновлення відомостей про життєвий статус хворих, що необхідно для подальшого визначення основних показників ефективності онкологічної допомоги — летальності, смертності, виживаності.

Метою проведеного дослідження є оцінка рівня простеженості контингентів хворих на рак репродуктивних органів, які займають провідне місце в структурі онкологічної захворюваності населення України.

Об’єкт і методи дослідження

Проведено дослідження персоніфікованої інформації пацієнток зі ЗН, які перебували на обліку онкологічних закладів України з 1950 до 2015 р. Когорта досліджуваних складалася з 173 761 хворої на рак грудної залози (РГЗ) та 227 824 пацієнток зі ЗН жіночих статевих органів. Показник простеженості контингентів хворих зі ЗН репродуктивних органів обчислювався як питома вага хворих, у реєстраційній карті яких зазначена дата огляду 2015 р. з поміткою життєвого статусу «перебуває під спостереженням»; обробку даних проводили за допомогою програмних засобів інформаційної технології НКР України.

Результати

НКР України регулярно проводяться дослідження стану реєстрації та обліку хворих онкологічного профілю в Україні в цілому та в окремих її регіонах. Зокрема, виконано детальне вивчення персоніфікованої інформації про контингенти пацієнтів з онкологічними хворобами за датами встановлення діагнозу та їх останнього спостереження — так званої простеженості.

Встановлено, що на кінець 2015 р. на обліку онкологічних закладів перебували 1 157 323 особи, у яких ЗН було виявлено у 1950–2015 рр. За нозологічною формою найчисленнішими були випадки ЗН шкіри (C43–C44) — 23,6%; жіночих статевих органів (C51–C58) — 17,5%; грудної залози (C50) — 15,7%; шлунково-кишкового тракту (C15–C26) — 14,5% (рис. 1).

Рис. 1. Структура контингентів хворих зі ЗН 1950–2015 рр. встановлення діагнозу за нозологічними групами

У структурі за роком встановлення діагнозу контингентів хворих на рак РГЗ 22,0% становили пацієнтки з датою діагностування 1950–1999 рр.; 70,9% — 2000–2014 рр. (табл. 1). В областях України питома вага хворих на рак, виявлених у 1950–1999 рр., була в межах від 15,5% у Запорізькій області до 26,3% — у Луганській; питома вага виявлених у 2000–2014 рр. — від 66,6% у Чернівецькій до 75,8% — у Запорізькій області.

Таблиця 1. Контингенти хворих зі ЗН грудної залози (1950–2015 рр. встановлення діагнозу)

Адміністративна
територія
Рік встановлення діагнозу Усього
1950–1999 рр. 2000–2014 рр. 2015 р.
n % n % n % n
Україна 39 300 22,0 126 840 70,9 12 864 7,2 179 004
АР Крим 2241 25,5 6535 74,5 0 0,0 8776
Вінницька 1389 23,2 4040 67,6 549 9,2 5978
Волинська 636 21,2 2115 70,6 246 8,2 2997
Дніпропетровська 2681 19,6 9732 71,2 1253 9,2 13 666
Донецька 5033 26,2 14 194 73,8 0 0,0 19 227
Житомирська 788 19,1 2964 71,9 371 9,0 4123
Закарпатська 563 19,0 2105 71,2 289 9,8 2957
Запорізька 1126 15,5 5514 75,8 638 8,8 7278
Івано-Франківська 616 17,9 2508 72,9 318 9,2 3442
Київська 1493 21,4 4866 69,8 615 8,8 6974
Кіровоградська 734 19,9 2553 69,3 397 10,8 3684
Луганська 2283 26,3 6183 71,3 206 2,4 8672
Львівська 1652 20,6 5568 69,4 800 10,0 8020
Миколаївська 1063 20,4 3684 70,5 476 9,1 5223
Одеська 2523 22,3 8010 70,8 773 6,8 11 306
Полтавська 1303 23,1 3816 67,6 530 9,4 5649
Рівненська 638 20,4 2218 71,1 265 8,5 3121
Сумська 1027 21,8 3190 67,8 488 10,4 4705
Тернопільська 644 21,3 2095 69,1 291 9,6 3030
Харківська 2895 22,5 8908 69,3 1049 8,2 12 852
Херсонська 835 18,8 3191 72,0 408 9,2 4434
Хмельницька 990 21,3 3176 68,3 485 10,4 4651
Черкаська 1107 21,1 3638 69,3 508 9,7 5253
Чернівецька 630 24,6 1704 66,6 226 8,8 2560
Чернігівська 872 22,8 2624 68,5 334 8,7 3830
м. Київ 2722 19,3 10 055 71,2 1349 9,5 14 126

Загальний рівень простеженості в 2015 р. когорти хворих на РГЗ 1950–2015 рр. встановлення діагнозу становив 59,4%; у пацієнток з діагнозом, встановленим у 2000–2014 рр., цей показник сягав 52,3%, у хворих з діагностуванням патології до 2000 р. — 44,8%. Отже, життєвий статус був невідомий більше ніж у половини хворих, що перебували на обліку онкологічних закладів у 2015 р. (рис. 2, табл. 2). В областях України показник простеженості контингентів хворих на РГЗ у 2015 р. був у межах від 30,8% в Одеській області до 100% — у Він­ницькій. У групі пацієнток із датою встановлення діагнозу РГЗ 1950–1999 рр. цей показник становив від 6,5% у Чернівецькій до 100% — у Хмельницькій та Вінницькій областях; виявлені у 2000–2014 рр. хворі на РГЗ мали рівень простеженості від 16,8% у Чернівецькій до 100% — у Вінницькій області.

Рис. 2. Рівень простеженості у 2015 р. контингентів хворих зі ЗН грудної залози залежно від року встановлення діагнозу, %

Таблиця 2. Рівень простеженості у 2015 р. контингентів хворих зі ЗН грудної залози, %.

Адміністративна територія Рік встановлення
діагнозу
1950–1999 2000–2014 1950–2015
Україна 44,8 52,3 59,4
АР Крим 14,4 16,9 23,8
Вінницька 100,0 100,0 100,0
Волинська 92,5 96,9 97,4
Дніпропетровська 48,5 53,8 62,0
Донецька 19,5 30,4 34,7
Житомирська 23,7 45,5 54,8
Закарпатська 64,8 66,0 72,4
Запорізька 87,2 87,7 89,8
Івано-Франківська 79,2 86,3 88,8
Київська 69,9 71,6 76,5
Кіровоградська 92,9 94,3 95,4
Луганська 1,4 4,0 8,4
Львівська 62,5 70,1 75,6
Миколаївська 16,8 32,4 44,3
Одеська 14,0 19,1 30,8
Полтавська 21,1 25,8 39,1
Рівненська 25,1 32,6 44,4
Сумська 99,5 98,0 98,3
Тернопільська 9,6 29,4 42,1
Харківська 59,6 63,8 69,3
Херсонська 13,4 37,8 48,8
Хмельницька 100,0 99,9 99,9
Черкаська 12,8 31,1 43,3
Чернівецька 6,5 16,8 31,1
Чернігівська 88,8 92,7 93,9
м. Київ 87,3 89,2 91,1

Таким чином, з’ясовано, що у 2015 р. життєвий статус хворих на РГЗ зі встановленим у 1950–1999 рр. діагнозом був відомий лише у 44,8% випадків; навіть у пацієнток пізнішого періоду діагностування захворювання (2000–2014 рр.) показник простеженості не перевищував 52,3%. Однак у 7 областях України зазначений показник у когорті хворих із діагнозом 1950–1999 рр. сягав лише 6,5–16,8%, у 6 областях рівень простеженості пацієнток з діагнозом, датованим 2000–2014 рр., не досягав 30%.

Низький рівень охоплення диспансерним спостереженням хворих онкологічного профілю свідчить про необхідність ретельної ревізії контингентів пацієнтів з метою встановлення реальної картини розповсюдженості ЗН в популяції України для визначення обсягів матеріально-технічного забезпечення організації медичної допомоги населенню.

У загальній структурі контингентів зі встановленням діагнозу у 2015 р. хворі на рак жіночих статевих органів (РЖСО) становили 16,7% (див. рис. 1). Серед них найбільшу питому вагу мали пацієнтки зі ЗН тіла матки (С54) — 46,2%, шийки матки (С53) — 33,0%; яєчника (С56) — 17,0% (табл. 3). Серед контингентів хворих на РЖСО переважали пацієнтки, діагноз у яких встановлено у 2000–2014 рр., — 75,8%, і решту становили пацієнтки з датою діагностування хвороби 1950–1999 рр. — 24,2%.

Таблиця 3. Контингенти хворих зі ЗН жіночих статевих органів (1950–2015 рр. встановлення діагнозу), n

Роки встановлення діагнозу C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C51–C58 %
1950–1999 611 183 21 883 22 630 218 8780 371 409 55 085 24,2
2000–2014 3145 774 58 254 79 864 658 28 317 902 825 172 739 75,8
1950–2015 3931 934 65 578 91 855 802 33 706 1042 878 227 824 100,0
Структура, % 2,0 0,5 33,0 46,2 0,4 17,0 0,5 0,4 100,0

Рівень простеженості цієї когорти хворих у цілому (діагноз РЖСО 1950–2015 рр.) сягав 55,7%, в тому числі у пацієнток зі ЗН тіла (С54) та шийки (С53) матки він становив 48,2 та 50,3% відповідно, а простеженість хворих зі ЗН яєчника (С56) та вульви (С51) — 48,9 та 44,0% відповідно (табл. 4). У когорті жінок з діагнозом РЖСО 1950–1999 рр. цей показник в середньому не перевищував 41,3%, тобто майже 60,0% цих хворих не були охоплені заходами диспансеризації, і відомостей про їхній життєвий статус у 2015 р. немає. Найнижчі рівні простеженості зареєстровано у пацієнток зі ЗН вульви (С51) — 34,7% та яєчника (С56) — 39,2%; у найбільших за чисельністю групах — ЗН тіла (С54) та шийки матки (С53) — рівні простеженості не перевищували 41,1 та 42,3% відповідно.

Таблиця 4. Рівень простеженості контингентів хворих зі ЗН жіночих статевих органів залежно від року встановлення діагнозу, %

Роки встановлення
діагнозу
C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C51-C58
1950–1999 34,7 36,1 42,3 41,1 72,0 39,2 38,8 38,6 41,3
2000–2014 44,0 48,7 50,3 48,2 58,1 48,9 50,0 46,4 49,0
1950–2015 55,2 57,5 55,8 55,0 65,6 57,1 56,7 49,7 55,7

У розрізі областей показник простеженості контингентів хворих на РЖСО (1950–2015 рр.) коливався у діапазоні від 22% у Чернівецькій до 100% — у Вінницькій області (рис. 3, табл. 5). У Житомирській, Рівненській, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Тернопільській, Миколаївській, Одеській областях контингенти були простежені менше ніж на 50%. Рівень простеженості хворих, діагноз у яких встановлено в минулому сторіччі (1950–1999 рр.), коливався в межах 2,6–100,0%. Найвищі значення показника простеженості зареєстровано у 8 областях — Сумській, Кіровоградській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій. Найнижчі рівні простеженості (менше 20%) зафіксовано в Чернівецькій, Одеській, Тернопільській та Миколаївській областях. Варто зазначити, що охоплення диспансерним спостереженням хворих на РЖСО у більшості регіонів України практично не залежить від року встановлення діагнозу.

Таблиця 5. Рівень простеженості контингентів хворих зі ЗН жіночих статевих органів залежно від адміністративної території, %

Адміністративна територія Роки встановлення
діагнозу
1950–1999 2000–2014 1950–2015
Україна 41,3 47,1 55,7
АР Крим 10,7 13,5 21,5
Вінницька 100,0 100,0 100,0
Волинська 94,4 96,4 97,4
Дніпропетровська 52,0 55,6 63,9
Донецька 14,7 22,3 29,5
Житомирська 17,5 34,1 48,2
Закарпатська 59,5 61,7 68,1
Запорізька 83,6 85,3 87,8
Івано-Франківська 74,4 80,1 84,7
Київська 68,9 70,4 75,0
Кіровоградська 92,9 95,2 96,6
Луганська 0,7 3,5 8,3
Львівська 30,8 41,0 59,3
Миколаївська 10,0 19,1 33,4
Одеська 16,6 17,9 28,2
Полтавська 21,8 23,4 36,2
Рівненська 21,7 29,7 43,1
Сумська 99,5 96,2 95,9
Тернопільська 7,2 18,9 33,6
Харківська 62,5 65,0 70,8
Херсонська 10,4 22,1 36,5
Хмельницька 99,5 99,6 99,7
Черкаська 8,6 22,3 37,3
Чернівецька 2,6 7,8 22,0
Чернігівська 76,0 81,6 85,9
м. Київ 65,1 68,6 74,2
Рис. 3. Рівень простеженості у 2015 р. контингентів хворих зі ЗН жіночих статевих органів залежно від року встановлення діагнозу, %

Проведено також вивчення вікової структури хворих на РЖСО, які перебувають на обліку онкологічних закладів України. Встановлено, що у складі контингентів є 700 пацієнток із РГЗ та 995 — із РЖСО віком 100 років та більше, при цьому 17,2 та 22,4% з них відповідно мають у 2015 р. помітку «перебуває під спостереженням» (табл. 6). Вікова група 85–95 років налічувала 10 827 хворих на РГЗ та 12 258 — на РЖСО, при цьому 38,6–34,1% із них мали у базі даних відмітку «перебуває під спостереженням». У наступній віковій категорії (75–84 роки) на обліку перебували 36 102 пацієнтки із РГЗ та 37 250 хворих на РЖСО з рівнем простеженості 51,1 та 45,4% відповідно. Враховуючи демографічну ситуацію в Україні, цей факт породжує сумніви у достовірності отриманої інформації.

Таблиця 6. Розподіл контингентів хворих та рівень простеженості у 2015 р. за роком народження пацієнток

Роки народження хворих РГЗ РЖСО
Кількість, n Простеженість, % Кількість, n Простеженість, %
1900–1910 29 17,2 51 22,4
1911–1920 672 21,1 944 21,8
1921–1930 10 827 38,6 12 258 34,1
1931–1940 36 102 51,1 37 250 45,4
1941–1950 44 466 58,5 46 391 53,9
1951–1960 48 096 62,4 51 439 59,6
1961–1970 24 650 69,9 28 350 66,5
1971–1980 7657 76,8 13 004 68,0
1981–1990 1235 83,2 3475 70,8
1991–2000 27 85,2 364 72,3
2001–2010 0 52 82,7
2011–2015 0 5 100,0

Найчисельнішими серед контингентів були групи пацієнток віком 65–74 та 55–64 років, які включали 92 562 хворих на РГЗ та 97 820 пацієнток із РЖСО та мали найвищі показники простеженості — 53,9 та 62,4% відповідно. У молодших вікових групах (35–54 роки) рівень простеженості хворих був у межах 66,5–76,8%. Простеженість пацієнток наймолодших вікових груп (15–34 роки) перевищує 80,0% при РГЗ та 70,8% — при РЖСО.

Таким чином, вивчення стану диспансерного спостереження хворих на рак жіночих репродуктивних органів свідчить про значні недоліки в організації цього процесу та його відображенні у базі даних НКР. Для об’єктивізації стану диспансеризації досліджуваної категорії пацієнтів необхідно в канцер-реєстрах усіх рівнів провести ревізію контингентів та змінити статус хворого на дійсний в поточному році, тобто позбавитися «мертвих душ», за рахунок яких штучно завищується чисельність пацієнтів онкологічного профілю, що перебувають на обліку, та спотворюється інформація про онкоепідеміологічну ситуацію в країні.

В умовах дефіциту фінансових ресурсів у галузі охорони здоров’я достовірна інформація про стан ураження ЗН населення як України в цілому, так і окремих адміністративних територій має не лише медико-соціальне, але й економічне значення.

Оценка прослеженности контингентов больных со злокачественными новообразованиями женских репродуктивных органов в Украине

З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рыжов, Е.Л. Горох, Е.В. Сумкина, Л.Б. Куценко

Национальный институт рака, Киев

Резюме. Впервые проведено исследование прослеженности больных со злокачественными новообразованиями (ЗН) женских репродуктивных органов с целью оценки качества диспансеризации пациентов онкологического профиля на основе персонифицированной информации Национального канцер-регистра Украины. Показатели прослеженности вычислялись как удельный вес больных с датой последнего контакта в 2015 г. среди тех, в регистрационной карте которых указан статус «находится под наблюдением». Проведено исследование уровня прослеженности 401 585 женщин, находящихся на учете онкологических учреждений Украины состоянием на 1 января 2016 г., диагноз у которых был установлен в 1950–2015 гг. Выявлено, что информация о жизненном статусе в 2015 г. больных раком грудной железы с диагнозом, установленным в 1950–1999 гг., присутствует лишь в 44,8% случаев; даже для пациенток более позднего периода диагностирования заболевания (2000–2014 гг.) показатель прослеженности не превышает 52,3%. Уровень прослеженности больных раком женских половых органов в целом (1950–2015 гг.) составляет 55,7%, в том числе для пациенток со ЗН тела и шейки матки он достигает 48,2 и 50,3% соответственно; прослеженность больных ЗН яичников и вульвы — 48,9 и 44,0% соответственно. В когорте 1950–1999 гг. установления диагноза этот показатель в среднем не превышает 41,3%, то есть почти 60,0% этих больных в 2015 г. не были охвачены мерами диспансеризации, и в регистрационных картах отсутствуют сведения об их жизненном статусе в этом году. Наиболее низкие уровни прослеженности зарегистрировано у пациенток со ЗН вульвы — 34,7% и яичника — 39,2%; в самых больших по численности группах — ЗН тела и шейки матки — уровни прослеженности не превышали 41,1 и 42,3% соответственно. По данным исследования выявлены нарушения требований диспансерного наблюдения больных онкологического профиля и недостатки в регистрации их нынешнего жизненного статуса. Результаты исследования способствуют получению достоверной информации об уровне поражения населения ЗН, необходимой для определения приоритетов организации противораковой борьбы в Украине.

злокачественные новообразования, эпидемиология рака, диспансеризация, прослеженность контингентов больных, канцер-регистр.

Адреса:
Федоренко Зоя Павлівна
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
Відділення епідеміології раку
з Національним канцер-реєстром
Тел.: (044) 257-76-14,
E-mail: root@ucr.kiev.ua

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment