Тезисы научно-практической конференции с международным участием “Современные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей” (для молодых ученых)

Клинико-морфологические характеристики трижды негативного рака грудной железы у больных с различным индексом массы тела

Продукування інтерферону I типу пухлинними клітинами за умов трансдукції їх рекомбінантними бакуловірусами

Динаміка змін денситометричної щільності трабекулярної частини хребців поперекового відділу хребта в хворих на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хіміотерапевтичному етапі лікування

Особливості цитогенетичних змін у клітинах лімфоми людини лінії U-937 при індукції апоптозу фактором некрозу пухлин

Телемедицина в диагностике онкологических и онкогематологических заболеваний. Проект «iPath»

Возможности молекулярно-генетических исследований в диагностике, прогнозе, выборе тактики лечения в детской онкологии

Вариативность кровоснабжения правых отделов ободочной кишки и ее влияние на технику выполнения D3-лимфодиссекции при правосторонней гемиколэктомии

Cравнение токсичности двух режимов адъювантной химиотерапии: Мауо и XELOX

Вплив наявності паранеопластичного ревматологічного синдрому на пухлинну експресію p53 у хворих на рак легені

Клініко-морфологічні особливості папіломавірусної інфекції та дисплазій шийки матки у жінок раннього репродуктивного віку

Опыт лечения при лекарственном повреждении печени в период противоопухолевой терапии

Прогностичне значення гормонального рецепторного статусу пухлин у хворих на рак яєчника

Експериментальне обґрунтування інвагінаційного кінцебокового ілеотрансверзоанастомозу

CD31 как прогностический маркер у больных немелкоклеточным раком легкого I-II стадии после операции

Прогнозирование результатов хирургического лечения при раке проксимального отдела желудка у больных старческого возраста

Предварительные результаты терапии больных лимфомой Ходжкина промежуточной группы риска в рамках исследовательского протокола ВЕАСОРР-esc/BEACOPP-14

Оцінка стану сфінктерного апарату у хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки

Порівняльний аналіз впливу високих та низьких доз хіміопрепаратів різних класів на фенотипові властивості пухлинних клітин in vitro

Хронічний постхірургічний біль: частота виникнення та фактори ризику у пацієнтів онкогінекологічного профілю

Нейросохраняющая расширенная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки

Роль оценки Ki-67 в опухоли для прогнозирования особенности течения базальноподобного рака грудной железы

Вплив патоморфологічних та бактеріологічних особливостей хронічного запалення передміхурової залози на результати хірургічного лікування пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, ускладненою гострою затримкою сечі

Сироватковий феритин у якості предиктора чутливості пухлини до неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак грудної залози

Особенности развития осложнений плановой пульмонэктомии у больных раком легкого

Замісна гормональна терапія в лікуванні постоваріоектомічного синдрому у хворих на рак шийки матки

Экспрессия ER, PR, HER-2/neu в опухолях больных раком эндометрия

Тактика лікування хворих на рак шийки матки у ІІ триместр вагітності

Оцінка виживаності хворих на рак шлунка II cтадії залежно від проведеного лікування

Микросателлитная нестабильность как фактор риска рака эндометрия и толстой кишки

Микросателлитная нестабильность при карциноме желудка: частота и клинические особенности

Уникнення аксилярної лімфодисекції у хворих на рак грудної залози з метастатичним ураженням сигнального лімфатичного вузла (огляд літератури)

Переваги застосування методики IMRT порівняно з 3-D-конформною променевою терапією у хворих на рак передміхурової залози

Метод профілактики лімфоцеле після тазової лімодисекції у хворих на рак матки

Особенности развития меланомы кожи на фоне беременности: ретроспективный анализ серии наблюдений

Вплив міжклітинної взаємодії та прозапальних цитокінів на експресію маркерів епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку грудної залози

Дослідження гормонального статусу інвазивного внутрішньочасточкового раку грудної залози

Застосування комбінованої терапії на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину в експерименті

Експресія факторів транскрипції IRF4, IRF8 та BCL6 у злоякісно трансформованих В-клітинах

Експресія протеїнкіназ PKD1 та PKD2 у гліомах

Експресія CD150-антигену в гліомах головного мозку

Особливості кардіоінтервалограм при кардіоміопатії за умов ендотоксикозу

Влияние хирургического вмешательства на течение первично-метастатического рака грудной железы

НВЧ радіотермометрія як метод контролю добових біоритмів у лікуванні раку грудної залози

Применение полиплатиллена при регионарной внутриартериальной химиотерапии в комплексном лечении больных со злокачественными новообразованиями ротоглотки

Консервативное лечение местно-распространенной гигантоклеточной опухоли костей таза

Локорегионарные рецидивы рака грудной железы: причины и частота возникновения

Морфологічна діагностика пухлин м’яких тканин

Використання різних типів цитокератинів у диференційній діагностиці епітеліоїдної мезотеліоми та раку легені з проростанням у плевру

Метаболический синдром как фактор прогноза течения рака грудной железы

Захворюваність і виживаність хворих на колоректальний рак (С18-С21) у Закарпатській області

Результаты лечения больных остеосаркомой с метастазами в легких

Лечение нейтропении у пациентов с лимфомой Ходжкина группы высокого риска

Суперселективна внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак язика

Сучасні підходи до оперативного лікування початкових стадій раку грудної залози

Хромоколоноскопія як метод покращення ендоскопічного зображення

Оценка эффективности регионарной лекарственной противоопухолевой терапии в сравнении с системной у больных метастатической карциномой шейки матки

Синхронні та етапні резекції печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак

Цитоморфологічні та цитогенетичні особливості ендометріоїдного раку яєчника

Прогностичні фактори ризику для первинних хворих на лімфому Ходжкіна в пізніх стадіях

Полихимиотерапия в комплексном лечении больных немелкоклеточным раком легкого IIB-IIIA стадии

Предварительные результаты терапии больных лимфомой Ходжкина промежуточной группы риска в рамках исследовательского протокола ВЕАСОРР-esc/BEACOPP-14

Роль иммуноцитохимического метода в дифференциальной диагностике первичных и вторичных поражений серозных оболочек

Неоад’ювантна терапія раку стравоходу

Перспективы использования маркера костной резорбции в ранней диагностике и профилактике метастазов почечно-клеточного рака в кости

Оперативні втручання на сонних артеріях у пацієнтів з позаорганними пухлинами шиї: аналіз методів доопераційної діагностики інвазії пухлини в стінку сонної артерії та результатів хірургічного лікування

Группа крови как фактор прогноза при раке эндометрия

Сравнительная характеристика заболеваемости злокачественными новообразованиями городского и сельского женского населения в Луганской области

Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями женских половых органов в Луганской области за 2003–2012 гг.

Диагностическо-лечебные мероприятия при анемическом синдроме у больных онкологического профиля

Прогноз и эпидемиология рака в Луганской области

Застосування фторпіримідинів у комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози

Слінгові операції при стресовому нетриманні сечі

Симптоматична хірургія раку підшлункової залози

Особливості внутрішнього стану хворого на рак шкіри обличчя

Віддалені результати застосування методики дренування заочеревинного простору при розширених екстирпаціях матки

Профілактика та лікування неврологічних побічних ефектів, викликаних застосуванням таксанвмісних схем поліхіміотерапії, у хворих на рак грудної залози

Постспленектомічний тромбоцитоз після комбінованих втручань з видалення селезінки у хворих на рак органів шлунково-кишкового тракту

Результаты лечения экстраабдоминальной десмоидной фибромы

Використання програмного комплексу для обліку, реєстрації хворих та статистичного аналізу роботи відділення променевої терапії

Клиническое значение экспрессии белка Р57 КІР 2 в дифференциальной диагностике пузырного заноса на ранних сроках беременности

Современные аспекты эндоскопической эндоназальной хирургии эстезионейробластом (обзор литературы)

Підпишіться на нас у соціальних мережах:
Коментарів немає » Додати свій
Leave a comment